Avdeling hjemmerehabilitering

Avdelingen vil fremme tjeneste og tiltak fra forebyggende og helsefremmende til spesialisert rehabiliterende tjenester. Dette gjøres ved å samorganisere tjenestene i en avdeling.

Avdeling hjemmerehabilitering består av seniorkontakt, servicetekniker, ergoterapeuter, rehabiliteringsteam, kreftkoordinator og demenskoordinator, Samorganisering av tjenestene bidrar til økt opplevelse av en helhetlig, sammenhengende og tverrfaglig tilnærming.

Hjemmetjenestene i Vestby kommune skal tilby helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Målet er å tildele tjenester ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har, men på et så lavt nivå som mulig for å bygge opp om og ha fokus på brukerens egne ressurser. Slik ønsker vi å bidra til størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet.

Det mener vi å oppnå gjennom å etablere avdeling Hjemmerehabilitering.

I avdeling hjemmerehabilitering har vi tjenester og tiltak som må jobbe sammen og på tvers. Vi tenker her og nå, vi har fokus på fremtidige behov og ønsker hos den enkelte og vi tenker også hva som er gunstig for hele kommunen. 

Rehabiliteringsteam i tett samarbeid med hjemmetjenesten

Fra august utvides dagens rehabiliteringsteam med en fysioterapeut og en sykepleier. Rehabiliteringsteam skal i tett samarbeid med hjemmetjenesten etterstrebe å komme tidlig på banen hos personer som har behov for rehabilitering i eget hjem. Dette blant annet gjennom kartlegging og vurderingsbesøk så tidlig som mulig i rehabiliteringsfasen. Det er med på å sikre gode og trygge overganger fra helseinstitusjon til hjemmet.

Avdelingen styrkes også med et årsverk ergoterapeut. Ergoterapeuten fremmer den enkeltes mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering, tilrettelegging av aktiviteter og tilpasning av omgivelser med universell utforming. Ergoterapeuten vil også se på mulig boligtilpassing og bruk av velferdsteknologiske løsninger.

Våre koordinatorer innenfor kreft- og demensomsorg er støttespillere for deg og din(e) pårørende som rammes av alvorlig sykdom. En koordinator bistår med å sikre din informasjon og dine rettigheter, og koordinerer tjenester etter dine behov og ønsker. Koordinatoren er bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Seniorkontakten jobber hovedsakelig med forebyggende og helsefremmende tiltak. Seniorkontakten gjennomfører forebyggende hjemmebesøk med mål om å gi informasjon, veiledning og sikre brukermedvirkning til deg som er senior i Vestby kommune. Seniorkontakten er med på å skape tiltak og aktiviteter etter kommunens ønsker og behov.

I avdelingen inngår også hjelpemiddelformidling og service, vi har serviceteknikere som er med å sikre at innbyggere med behov for tilrettelegging av hjelpemiddel får disse utlevert, og de bistår med enkle reparasjoner og service. Servicetekniker jobber tett sammen med andre tjenester i hjemmetjenesten for å tilrettelegge for en tilpasset bolig og et mest mulig selvhjulpet liv.

 

 

 

Har du spørsmål til våre tjenester?

Eller har det nylig oppstått et behov som du ønsker å få bistand med? Ta gjerne kontakt med Rehabiliteringsteamet eller søk en kommunens andre tjenester per telefon eller per mail.