Hjemmesykepleie

Tjenestebeskrivelse
Hjemmesykepleie ytes til hjemmeboende som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder:
• Nødvendig pleie og omsorg
• Hjelp til medisiner / injeksjoner
• Sårstell
• Tilsyn og observasjon 
 
Formål

Formål med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at man kan bo lengst mulig i egen bolig.

Tjenesten ytes 24 timer i døgnet. Tjenesten er gratis.

Hvem kan søke?
Personer som er helt avhengig av hjelp for å ivareta og dekke behov innen ovenstående områder.

Hjemmesykepleie innvilges ikke
- til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor
- ved tjenester som faller inn under praktisk bistand
 
Søknad og saksbehandling
Du finner søknadskjema her.

Beskrivelse
Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthåndtering osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere.

Målgruppe
Eldre, syke, funksjonshemmede m.m.

Vilkår
Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.

Veiledning
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage
Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):
• Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
• I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
• Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
• Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:
• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Tips en venn Skriv ut