Fartsforskrift fig 1

Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune

Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune, sjøkart 4 og 452 og høring om ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til lokal forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune, sjøkart 4 og 452 og forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune, ut på høring/offentlig ettersyn. Etter høringsperioden vil forslaget og innkomne kommentarer bli behandlet av havnestyret. Forskriftene vil deretter sendes til godkjenning hos Kystverket.

Lokal fartsforskrift
Hjemmel for lokale fartsforskrifter er forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø (fartsforskriften). I Oslo kommunes sjøområde er det havnestyret som fastsetter lokale fartsforskrifter, og Kystverkets hovedkontor som godkjenner dem endelig, jfr. fartsforskriften § 4 første ledd. Dette omfatter også hoved- og biled innenfor kommunens sjøområde. Godkjennelsen fra Kystverket er en betingelse for forskriftens gyldighet.

Oslo Havn KF har i møter med Bymiljøetaten og Politiet (Havnepolitiet i Oslo) drøftet prinsippene som legges til grunn i ny fartsforskrift. Det er i arbeidet sett hen til prinsippene gitt i Kystverkets veiledning om utarbeidelse av lokale fartsforskrifter. 

Dagens lokale fartsforskrift fra 1996 har i § 1 bestemmelse om maksimal fart på 5 knop innenfor en avstand av 150 meter fra land.

Det foreslås nå å utvide denne til å gjelde 200 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten. I tillegg foreslås det at 25 knop er høyeste tillatte hastighet i øvrige deler av Oslo kommunes sjøområde.

I den sentrale fartsforskriften § 2 påhviler det ethvert fartøy å «... utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene forøvrig». 

Formålet med å endre fartsforskriften er i all hovedsak sikkerhetsrettet. Slik det er i dag er det fri fart i store deler av Oslo kommunes sjøområde. Oslo kommunes sjøområde er trafikkert og benyttes også av et stort antall badende, padlende osv. Det er også ønskelig å ha en generell fartsregulering fremfor å ha særbestemmelser overfor visse fritidsfartøy. Bakgrunnen for å utvide 5-knops grensen fra 150 til 200 meter er blant annet knyttet til verneområdene og flere trange farleder. For eksempel vil en 200 meters grense gjelde for hele sund mellom flere av øyene. Dette i motsetning til i dag hvor det mellom noen øyer er en liten «stripe» hvor det er fri fart.

Lokal ordensforskrift
Hjemmel for lokal ordensforskrift er havne- og farvannsloven § 14 første ledd,§42 første ledd og forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunaleforskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. I Oslo kommunes sjøområde er det havnestyret som fastsetter lokale ordensforskrifter, og Kystverkets hovedkontor som godkjenner dem endelig dersom malens § 10 tas i bruk, jfr. fartsforskriften § 3 annet ledd. Godkjennelsen fra Kystverket er en betingelse for forskriftens gyldighet.  Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift om bruk av mal for kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvannet og havner. Lokale forskrifter må derfor tilpasses den nye malen. Gjeldende forskrift om bruk av orden i Oslo havnedistrikt fra 1996, må derfor oppdateres. Nytt utkast var på høring våren 2016, men ble aldri vedtatt blant annet på grunn av endringer i malen. Nytt forslag sendes dermed på ny høring.  Sammenlignet med den nåværende ordensforskriften, er forslaget som nå er på høring vesentlig kortet ned noe som innebærer at en del reguleringer fra tidligere forskrift faller bort.  Området som er definert som indre havn, er snevret inn – noe som vil ha betydning for forbud mot dykking og bruk av fritidsfartøy i nærheten av større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, jfr. nedenfor. 

Det foreslås en tilsvarende bestemmelse som for sjøveisreglene nr. 44, for indre havn. Dette innebærer at lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal, i indre havn, jfr. § 6, holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk.
Videre foreslås det å forby bading i Oslo kommunes sjøområde i umiddelbar nærhet av rutegående ferger og annen nyttetrafikk.
Begge overnevnte foreslås innført av sikkerhetsmessige årsaker som følge av omfattende nytte- og fergetrafikk i område.
Utover dette innebærer ikke forskriften endringer av særlig betydning.

Høringsfrist
Merknader og kommentarer til forskriftene sendes skriftlig til Oslo Havn KF på e-post til postmottak@oslohavn.no eller pr. post til postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo. Høringsdokumentene vil også være tilgjengelige på våre nettsider www.oslohavn.no 

Høringsfristen settes til tre måneder og frist for innspill er 3. oktober 2018.

Einar Marthinussen                                          Katrine Brede Didriksen
trafikkdirektør                                                   beredskap- og sikkerhetsrådgiver

 

Fartsforskrift fig 1.JPG
Figur 1: Kartet viser forslag til nye fartsgrenser i Oslo kommunes sjøområde. Området merket rødt vil ha 5-knops grense. Området merket blått vil ha 25-knops fartsgrense.

Fartsforskrift fig 2.JPG
Figur 2: Området som i ordensforskriften foreslås definert som indre havn. Dette området vil ha et forbud mot dykking og regulering for bruk av fritidsfartøy.

Tips en venn Skriv ut