Bakgrunn for saken

Kommunene hadde tidligere hovedansvar for å fastsette fartsregler til sjøs innenfor sine kommunegrenser. Dette ble endret i 2020 da ny havne- og farvannslov trådte i kraft. Nå er kommunene bare ansvarlige for å fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy innenfor sine sjøområder

I Forskrift om fartsgrenser på sjøen er det vedtatt at alle lokale fartsforskrifter som er gitt etter tidligere havne- og farvannslov, altså før 01.01.2020, oppheves fra 01.01.2022. Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Vestby havnedistrikt fra 1995 er dermed opphevet, og vi har ikke lenger noen lokal forskrift.

På bakgrunn av dette har Vestby kommune mottatt en anmodning fra politiet om å fastsette en lokal forskrift for vårt havnedistrikt.

Frist for høringssvar

Frist for å gi høringsuttalelse er 30. januar 2023.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@vestby.kommune.no eller per post til Vestby kommune, Pb 144, 1541 Vestby.  Høringssvaret merkes med; «Høringsuttalelse lokal forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy, Vestby kommune». Du kan også sende ditt svar via kommunens selvbetjeningsportal.

Høringsprosessen

Forslaget til ny lokal forskrift sendes ut til aktuelle organisasjoner og instanser samt aktuelle virksomheter i kommunen. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organisasjoner/instanser/virksomheter og personer som ikke står på høringslisten. 

Forslaget til forskrift vil behandles i Kommunestyret etter høringsfristen og alle høringssvarene vil følge saken. Det tas sikte på at forslaget til lokal forskrift behandles i kommunestyret i mars og at den trer i kraft fra 1. april 2023.