Den senere tid har også bruk av bålpanner økt og slik bruk kan ha likhetstrekk med bruk av engangsgriller. Endringen skal gjelde i eller i umiddelbar nærhet av tette trehusmiljøer i Vestby kommune. Riksantikvaren viser til at brannutsatte, tette trehusomåder av kulturhistorisk verdi kjennetegnes av at;

  • Det er mer enn 20 hus i området.
  • Området har gjennomgående trehusbebyggelse.
  • Bebyggelsen er verneverdig.
  • Husene er mindre enn 8 meter fra hverandre.
  • Bebyggelsen skal i stor grad være fra før 1900, men noe nyere bebyggelse kan godtas hvis den er av spesiell kulturhistorisk verdi og risikoen for spredning av brann er stor, for eksempel i områder med helning eller med mye vind.
  • Trehusområdet må ha flere eiere eller brukere.

Kommunestyret vedtok 12. desember 2022 å legge et forslag til lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestby kommune, Viken ut på høring i 60 dager. 

Frist for høringssvar

Høringssvar skal være skriftlig og registrert mottatt hos kommunen innen 11. februar 2023

Høringen som er åpen for alle, er også sendt til utvalgte høringsinstanser. 

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@vestby.kommune.no eller per post til Vestby kommune, Pb 144, 1541 Vestby.  Du kan også sende ditt svar via kommunens selvbetjeningsportal.