Vi ber om innspill til egnede arealer slik at administrasjonen kan vurdere flere mulige områder før den endelige utredningen legges fram for politisk behandling. 

Bakgrunnen for saken er at kommunestyret den 14.12.2020 vedtok handlingsprogrammet for Vestby kommune 2021-2024. I den forbindelse ble det bestemt at administrasjonen skal utrede et nytt område for taxiholdeplasser utenfor Son torg. 

Innspill

Innspill kan sendes til Vestby kommune innen 04.03.2021.
 
Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby.
 
Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller elektronisk ved å benytte selvbetjeningsportalen. 
 
Kontakt
Ved spørsmål kontakt Marte Nordal Hauken ved Plan, bygg og geodata, tlf. 64 98 01 00, e-post post@vestby.kommune.no