Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for vannforskning - Søknad om nye akvakulturtillatelser på lokaliteten 10173 Solbergstrand

Norsk institutt for naturforskning utfører bl.a. forsøk med ulike arter fisk, krepsdyr mm. ved sin forskningsstasjon på lokaliteten 10173 Solbergstran...
Plankart Kulturkvartalet

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Kulturkvartalet

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Planforslaget leg...
Figur 1) Planområdet ligger sentralt i Vestby sentrum og er markert med mørk grått.

Varsel om utvidelse av planområde for planarbeid - Vestby sentrum felt S9 og S7

Det vises til varsel av 07.11.2018 om igangsetting av detaljregulering for felt S9 innenfor vedtatt områderegulering for Vestby sentrum. Varselet gjal...
politiet-logo 400X244

Kunngjøring - endring av lokal forskrift om politivedtekter

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok den 17.06.2019 at endring i lokal forskrift om politivedtekter, jf. politiloven § 14, legges ut til offentlig et...
Plankart Søndre Follo renseanlegg

Søndre Follo renseanlegg - vedtatt detaljregulering

Søndre Follo renseanlegg står ovenfor en utbygging og utvikling av anlegget på grunn av økt befolkning. Hensikten er å bygge ett nytt renseanlegg og r...
Wessel Park illustrasjon

Kunngjøring:

Meierikvartalet (Wessel Park) - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17- 4 andre ledd varsles det med dette om at Vestby kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale me...
Planforslag kommuneplan 2014-2026

Kunngjøring av vedtatt kommuneplan Vestby 2019-2030 med innsigelser

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte kommuneplan i sak 13/19 den 18.3.2019. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15. ...
Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune

Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-11 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon på Solbergst...
Felt B5

Vestby Sentrum, felt B5 detaljregulering - Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning

Kunngjøring om igangsetting  av reguleringsarbeid med  konsekvensutredning.   I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Vestb...
Kartutsnitt Solhøy omsorgsboliger

Vedtatt detaljregulering – Solhøy omsorgsboliger

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger etter plan- og bygningsloven.