Fartsforskrift fig 1

Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune

Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune, sjøkart 4 og 452 og høring om ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann ...
Kartutsnitt Vestbyhagen

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Vestbyhagen

Som ledd i gjennomføringen av detaljregulerings¬plan for Vestbyhagen, vedtatt den 25.06.2018, starter nå forhandlinger mellom Mestergruppen Eiendom AS...
Plankart oppstart Meierikvartalet

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Meierikvartalet - S3 og S4

Som ledd i gjennomføringen av vedtatt områdeplan for Vestby Sentrum, med forslag om utarbeidelse av detaljplan for Meierikvartalet, S3 og S4, starter ...
Plankart

Vedtatt – Detaljregulering – Vestbyhagen

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Bakgrunn for planen er en omregulering av gjeldende reguleringsplan ...
Plankart Meierikvartalet

Offentlig ettersyn – detaljregulering – Meierikvartalet

Planforslaget omfatter ny sentrumsbebyggelse i felt S3 og S4 og uteområder og bevaring av bebyggelse i felt S2, innenfor rammene til områdereguleringe...
Områdeavgrensing

Oppstart – områderegulering – Kolås

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Planen skal omfatte dagens bebyggelse fra regu...
Kartskisse

Vedtatt – Detaljregulering – Erikstadveien renmassemottak

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Planen legger til rette for avsluttende drift av et renmassemottak m...
Kartutsnitt

Varsel om planoppstart - gang- og sykkelvei Berg- Pepperstad - detaljregulering

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Planen skal omfatte gang- og sykkelvei langs E...
Kommuneplan_høringsforslag_kart

Offentlig ettersyn - Kommuneplan for Vestby 2019 - 2030

Formannskapet har besluttet å legge forslag til kommuneplan ut på høring og til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 11-14. Planforsla...
Plankart Vestby pukkverk

Vedtatt – Detaljregulering – Vestby pukkverk

Planen omfatter utvidelsesområde for Vestby pukkverk. Uttaksdybde er begrenset til kote 63. Området omkring uttaksområdet er regulert til grønnstru...