Kartutsnitt

Vedtatt – Detaljregulering – Såner brannstasjon

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 
Utsnitt Kulturkvartalet

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Kulturkvartalet

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 
Kartutsnitt

Mindre endring av reguleringsplan for Nordre Brevik/ Tønnesmarka

Plansjefen har 20.4.2020 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Nordre Brevik/Tønnesmarka.
Kartutsnitt mindre endring av reguleringsplan - Store Brevik IV

Mindre endring av reguleringsplan - Store Brevik IV

Plansjefen har vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Store Brevik IV. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.
Oversiktskart

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

Hovedvannforsyning i Vestby kommune fra Rykkin til Hølen, og gang- og sykkelveg langs deler av Brevikbråteveien til Store Brevik vei – Plan-ID 0286. ...
Kommuneplan Vestby

Innsigelser til kommuneplanen endelig avgjort av Kommunal- og moderniserings departementet (KMD)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjorde i vedtak av 17.2.2020 innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til områdene 117 og 65 i kommune...
Kartutsnitt

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Helgemyren massemottak

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Planforslaget omf...
Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Hytteveien, gnr/bnr 103/5

Igangsatt arbeid med reguleringsplan for Hytteveien, gnr 103 / bnr 5

På vegne av Vestby Hyttepark AS, og i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres herved varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for H...
Plankart Gartnerikvartalet B3 og B4

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Gartnerikvartalet B3 og B4

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Planområdet omfat...