Oversiktskart

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

Hovedvannforsyning i Vestby kommune fra Rykkin til Hølen, og gang- og sykkelveg langs deler av Brevikbråteveien til Store Brevik vei – Plan-ID 0286. ...
Kommuneplan Vestby

Innsigelser til kommuneplanen endelig avgjort av Kommunal- og moderniserings departementet (KMD)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjorde i vedtak av 17.2.2020 innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til områdene 117 og 65 i kommune...
Kartutsnitt

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Helgemyren massemottak

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Planforslaget omf...
Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Hytteveien, gnr/bnr 103/5

Igangsatt arbeid med reguleringsplan for Hytteveien, gnr 103 / bnr 5

På vegne av Vestby Hyttepark AS, og i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres herved varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for H...
Plankart Gartnerikvartalet B3 og B4

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Gartnerikvartalet B3 og B4

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Planområdet omfat...
Oversiktskart Gartnerveien 41-43

Varsel om planoppstart Gartnerveien 41- 43

Det varles om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Gartnerveien 41- 43 med tilhørende adkomstvei. Med hjemmel i plan og bygningslovens § ...
Kartutsnitt

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Solbergstrand forskningsstasjon

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. Forskningsstasjon...
Kartutsnitt Skogly - detaljregulering

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Skogly

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 
18_00266-71 kartutsnitt 782200_1_1

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Sole skog B12 og B13

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.