Planlagt nærmiljøanlegg Breivik skole

Nærmiljøanlegg ved Brevik skole

Det er planlagt et nærmiljøanlegg ved Brevik skole. En foreløpig utomhusplan fra 23.08.18 viser kunstgressbane, grusbane, basketbane, hinderløype, ska...
kartutsnitt

Offentlig ettersyn – detaljregulering – gang- og sykkelvei langs Hobølveien

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.
Kartlegging biologisk mangfold Vestby kommune

Kartlegging av biologisk mangfold

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner for Kolås, Vestby – utenfor sentrum, og Gang- og sykkelvei langs Erikstadveien, vil BioFokus AS gj...
detaljregulering for Gartnerikvartalet B3 og B4

Oppstart detaljregulering Gartnerikvartalet B3 og B4 og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Gartnerikvartalet B3 og B4 i Vestby kommune. I medh...
Vestby Arena

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022

Har dere anleggsønsker innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

Fristen for å sende inn innspill til handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022 er 1. september 2018.
Fartsforskrift fig 1

Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune

Høring av ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune, sjøkart 4 og 452 og høring om ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann ...
Kartutsnitt Vestbyhagen

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Vestbyhagen

Som ledd i gjennomføringen av detaljregulerings¬plan for Vestbyhagen, vedtatt den 25.06.2018, starter nå forhandlinger mellom Mestergruppen Eiendom AS...
Plankart oppstart Meierikvartalet

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Meierikvartalet - S3 og S4

Som ledd i gjennomføringen av vedtatt områdeplan for Vestby Sentrum, med forslag om utarbeidelse av detaljplan for Meierikvartalet, S3 og S4, starter ...
Plankart

Vedtatt – Detaljregulering – Vestbyhagen

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Bakgrunn for planen er en omregulering av gjeldende reguleringsplan ...
Plankart Meierikvartalet

Offentlig ettersyn – detaljregulering – Meierikvartalet

Planforslaget omfatter ny sentrumsbebyggelse i felt S3 og S4 og uteområder og bevaring av bebyggelse i felt S2, innenfor rammene til områdereguleringe...