Planavgrensning småhusområder Vestby tettsted

Oppstart – områderegulering – småhus Vestby tettsted

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en områderegulering etter plan- og bygningsloven.
Plankart Skoglundkollen

Kunngjøring - oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Skoglundkollen

Som ledd i gjennomføring av utbygging i henhold til detaljregulerings¬plan for Skoglundkollen, starter nå forhandlinger mellom ABChus AS, og Vestby ko...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Kunngjøring Temaplan avløp 2019-2043 Vestby kommune

Temaplanen er utarbeidet i oppdrag av Vestby kommune gjennom 2017/ 2018. Temaplan avløp 2019-2043 er Vestby kommunes langsiktige plan og overordned...
Kartutsnitt Såner brannstasjon

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Såner brannstasjon

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering av Såner brannstasjon ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven...
Sentrum plan S9_500x495

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid Vestby sentrum - Felt S9

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Vestby Boligutvikling II AS har satt i gang planarbeid for detaljregulering av gårdsu...
Utsnitt Meierikvartalet

Vedtatt detaljregulering Meierikvartalet (Wessel Park)

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven.
Utsnitt kart

Vedtatt detaljregulering – Stjernåsen

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven.
Planområde Kulturkvartalet

Varsel om oppstart av detaljregulering for kulturkvartalet i Vestby sentrum

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for kulturkvartalet i Vestby sentrum.
politiet-logo 400X244

Kunngjøring - høringsnotat ny forskrift om politivedtekter

Vestby kommune vedtok den 15.10.2018, sak 50/18, at forslag om lokal forskrift om politivedtekter, jf. politiloven § 14, legges ut på offentlig høring...
Planlagt nærmiljøanlegg Breivik skole

Nærmiljøanlegg ved Brevik skole

Det er planlagt et nærmiljøanlegg ved Brevik skole. En foreløpig utomhusplan fra 23.08.18 viser kunstgressbane, grusbane, basketbane, hinderløype, ska...