Wessel Park illustrasjon

Kunngjøring:

Meierikvartalet (Wessel Park) - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17- 4 andre ledd varsles det med dette om at Vestby kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale me...
Planforslag kommuneplan 2014-2026

Kunngjøring av vedtatt kommuneplan Vestby 2019-2030 med innsigelser

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte kommuneplan i sak 13/19 den 18.3.2019. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15. ...
Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune

Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-11 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon på Solbergst...
Felt B5

Vestby Sentrum, felt B5 detaljregulering - Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning

Kunngjøring om igangsetting  av reguleringsarbeid med  konsekvensutredning.   I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Vestb...
Kartutsnitt Solhøy omsorgsboliger

Vedtatt detaljregulering – Solhøy omsorgsboliger

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger etter plan- og bygningsloven.
Planavgrensning småhusområder Vestby tettsted

Oppstart – områderegulering – småhus Vestby tettsted

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en områderegulering etter plan- og bygningsloven.
Plankart Skoglundkollen

Kunngjøring - oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Skoglundkollen

Som ledd i gjennomføring av utbygging i henhold til detaljregulerings¬plan for Skoglundkollen, starter nå forhandlinger mellom ABChus AS, og Vestby ko...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Kunngjøring Temaplan avløp 2019-2043 Vestby kommune

Temaplanen er utarbeidet i oppdrag av Vestby kommune gjennom 2017/ 2018. Temaplan avløp 2019-2043 er Vestby kommunes langsiktige plan og overordned...
Kartutsnitt Såner brannstasjon

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Såner brannstasjon

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering av Såner brannstasjon ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven...
Sentrum plan S9_500x495

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid Vestby sentrum - Felt S9

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Vestby Boligutvikling II AS har satt i gang planarbeid for detaljregulering av gårdsu...