Målet med forskriften

Formålet med forskriften er å fange opp ekstraordinære forhold som gjør båndtvang for hund påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august.
Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Det er populært å ha hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder skader folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholder skal også sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.

Reglene om båndtvang er fastsatt i hundeloven.
Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser.

Vestby kommune har egen forskrift som du finner under. Ved behov for utvidet båndtvang legger vi ut informasjon om dette når det innføres.