Barnehagebetaling i kommunale barnehager

Makspris for full plass fra 1. januar 2020 er 3 135 kroner per måned forutsatt at brutto samlet årsinntekt i husstanden er over 574 750 kroner. Brutto årsinntekt under 574 750 kroner - se punkt moderasjoner/inntektsgradert foreldrebetaling. Betalingen blir automatisk satt til maksimalpris med mindre det er søkt om redusert betaling på grunnlag av inntekt.

Barnehagebetaling i private barnehager

Private barnehager har stort sett har samme maksimalpris for heldagsplass som kommunale barnehager. Pris for deltidstilbud og kostpenger fastsettes av eier og kan derfor avvike. Kommunen gir tilskudd til private barnehager slik at de kan tilby de samme moderasjonsordningene som kommunale barnehager.

Mat i barnehagen

De kommunale barnehagene har kostpenger på 380 kroner per måned. Mattilbudet omfatter alle måltider i barnehagen.

Mange av de private barnehagene har samme sats for kostpenger som kommunen. Se den enkelte private barnehage for informasjon.