Installasjon av ildsted i nybygg

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig. Søknad om pipe- og ildstedsarbeid må sendes inn av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger i egen bolig eller fritidsbolig.

Godkjenning som selvbygger forutsetter at du enten innehar nødvendig kompetanse selv, eller at du bistås av medhjelper med nødvendig kunnskap. 

Installasjon av ildsted i eksisterende bygg

Installering, vedlikehold, reparasjon eller reinstallering av ildsted i eksisterende bygg, er fritatt fra søknadsplikt. Dette gjelder for eksempel oppføring av brannmur, frilufttilførsel, innmuring av pipestuss eller fundamentering av peis og lignende. 

Krav til søknad om ny pipe eller skorstein

Søknad om ny pipe eller skorstein har tilsvarende krav til dokumentasjon som andre byggesøknader.

 • søknadsskjema.
 • situasjonskart og kartutsnitt.
 • plan- og fasadetegninger.
 • erklæring om ansvarsrett for prosjektering og utførelse.
 • gjennomføringsplan.
 • om nabovarsling er nødvendig avgjøres i det enkelte tilfellet, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3.  

Krav til søknad ved reparasjon eller rehabilitering av pipe og skorstein

Søknad ved reparasjon eller rehabilitering av pipe og skorstein må inneholde følgende:

 • søknadsskjema.
 • plantegning eller situasjonsplan som viser hvor pipe og skorstein er.
 • erklæring om ansvarsrett for utførelse.
 • gjennomføringsplan.
 • ved bygninger med flere pipeløp må kartutsnitt samt plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet sendes inn. 

Ferdigattest

Når de søknadspliktige arbeidene er ferdig utført, skal du som tiltakshaver eller ansvarlig søker sende søknad om ferdigattest til kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 21-10. 

Send alltid melding til brannvesenet

Hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted, må du alltid sende melding til feiervesenet, Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB).

Dette gjelder uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Da kan brann- og redningsetaten operere raskt og trygt hvis en brann oppstår. Du er selv ansvarlig for å melde fra til feiervesenet.

Send melding til Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)