Praktisk bistand / opplæring

Formål
Tjenesten skal gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet ved å forebygge fall i funksjonsnivå, vedlikeholde og stimulere iboende ressurser hos tjenestemottaker. Tjenesten innebærer både opplæring, med tidsavgrenset planlagte prosesser, med klare mål og virkemidler, samt hjelp til å fastholde allerede eksisterende ferdigheter.

Lovgrunnlag

Målgruppe
Praktisk bistand/opplæring er for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (enten medfødt eller ervervet), eller psykiske helse problemer. Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell, samt hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål.

Tjenesteinnhold
Tjenestetype og nivå vil alltid måtte bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering. Tjenestetype vil i første omgang kunne være nedenstående typer.

•    Funksjonskartlegging.
•    Hjelp - råd og veiledning i forhold til strukturering av hverdagen.
•    Opplæring og veiledning i dagliglivets praktiske gjøremål.
•    Koordinator i ansvarsgruppe.

Betaling
Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår
Tildeling av praktisk bistand/opplæring vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), hvor vi legger vesentlig vekt på søkers evne til å ivareta dagligdags gjøremål og egen omsorg. Omfang avgjøres etter individuell samtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende. I særlige tilfelle kan kommunen kreve at det foretass nødvendig rengjøring før tjenesten settes i gang.

Det tas utgangspunkt i

•    At søker bor og/eller oppholder seg i Vestby kommune
•    At søker er helt eller delvis ute av stand til å gjennomføre dagliglivets gjøremål og vurderes til å ha evne og ha potensiale til rehabilitering.

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Det må beregnes 3 ukers saksbehandlingstid.

Klageadgang
Vedtak som fattes kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket.

Tips en venn Skriv ut