Fett ved Son torg

Olje- og fettholdig avløpsvann

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensingsregelverket og plikter å føre tilsyn med at virksomheter følger regelverket.

 

 

Kapittel 15 «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann», 15A «Påslipp» i Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften), Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og kommunens utslippstillatelse, regulerer kommunens myndighet og ansvar på disse feltene.

 

Tilførsel av industriavløp til kommunalt nett medfører en utfordring da ledningsnett og renseanlegg er bygget for å ta hånd om sanitæravløpsvann fra husholdninger og avløpsvann som minner om sanitæravløpsvann. Konsekvensen av å tilføre annet avløp kan være driftsproblemer, økte utslipp og redusert slamkvalitet.

Tips en venn Skriv ut