Kommunen er forurensningsmyndighet og kan stille krav

Tilførsel av industriavløp til kommunalt nett er en utfordring da ledningsnettet og renseanleggene er bygget for å ta hånd om sanitæravløpsvann. Konsekvensen av å tilføre annet avløp kan være driftsproblemer, økte utslipp og redusert slamkvalitet.

Forurensningsforskriften kapittel 15 «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann», 15A «Påslipp», internkontrollforskriften og kommunens utslippstillatelse, regulerer kommunens myndighet og ansvar på disse feltene. Resultatområde Kommunalteknikk er forurensningsmyndighet etter forurensingsregelverket og plikter å føre tilsyn med at virksomheter følger regelverket. Vi kan også stille strengere krav til påslipp til offentlig avløpsnett enn de krav som eventuelt er stilt i utslippstillatelse gitt av statlig forurensningsmyndighet.

Krav om fettutskiller

Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat bør derfor i utgangspunktet ha fettutskiller. 

Hvem trenger en fettutskiller? 

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer. Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør. 

Kommunen kan stille krav om installasjon og drift av fettutskiller. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften kapittel 15 A, og gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller: 

 • Restauranter 
 • Kaféer og konditorier 
 • Catering og ferdigmatprodusenter 
 • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer 
 • Kantiner 
 • Slakterier og kjøtt-/fiskeforedlingsbedrifter 
 • Bakerier 
 • Meierier 
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling 
 • Friteringsindustri 
 • Røkerier 

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, vil få også kunne få krav om fettutskiller. 

Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller, bør du sørge for at fettutskiller installeres snarest. Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren. Det må inngås en avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming og kontroll. Tømminger må skje tilpasset behov, og vil variere avhengig av type virksomhet. Vi ber om at tømminger og kontroll rapporteres fortløpende til kommunen. 

Kommunen kan videre stille krav til tømmehyppighet, prøvetaking/kontroll og rapporteringer i forbindelse med fettutskilleren.

Krav om oljeutskiller

Oljeholdig avløpsvann skal passere en renseinnretning (normalt sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum), før det føres videre til offentlig spillvannsledning eller privat avløpsanlegg.

Kravet til oljeutskiller er fastsatt i forurensningsforskriften, som sier at all forurensning skal begrenses. Det er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å være tilknyttet oljeutskiller, og uten å ha søkt om utslippstillatelse. Ingen ønsker at olje slippes ut i naturen, elvene og fjorden. Det kan få store konsekvenser for det økologiske miljøet.

Oljeholdig avløpsvann som går til renseanleggene kan forstyrre renseprosessen, som igjen fører til at vannet som ender opp i fjorden ikke er tilstrekkelig renset. Derfor stiller kommunen også krav ved påslipp til kommunal spillvannsledning.

Hvem skal ha oljeutskiller?

Disse virksomhetene må søke kommunen om utslippstillatelse:

 • Bensinstasjon
 • Vaskehall for kjøretøy
 • Motorverksted
 • Bussterminal
 • Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy og anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling

Disse virksomhetene må også registrere sin oljeutskiller hos Vestby kommune, men vil istedenfor utslippstillatelse få et vedtak om påslippskrav:

 • Parkeringshus med sluk i gulv
 • Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy
 • Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
 • Lager/logistikk/industrivirksomhet som har utslipp av oljeholdig avløpsvann

Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget er installert, dimensjonert og driftet i henhold til Norsk Standard 858-1/2, slik at det overholder kravene i forskriften. VA-miljøblad 120 - Olje- og bensinutskilleranlegg, omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av olje- og bensinutskilleranlegg.

Installasjon og registrering av fettutskiller/oljeutskiller

For å få installert fett-/oljeutskiller, må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av slike anlegg. De vil hjelpe deg med dimensjonering, plassering og eventuelt søknad etter plan- og bygningsloven i de tilfellene der etableringen er et søknadspliktig tiltak.

I tillegg skal utskilleren registreres hos kommunen. Benytt gjerne våre registreringsskjemaer. Vi trenger følgende dokumentasjon for at registreringen skal være komplett:

 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser utskilleranleggets plassering og tilknytningspunkt til stikkledning eller kommunal ledning
 • Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet utskilleren og hva som ikke går via utskilleren
 • Dimensjoneringsgrunnlaget
 • Tømmeavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge parter dersom dette foreligger (avtalen kan ettersendes)

Her kan du laste ned vårt registreringsskjemaer:

Basert på dokumentasjonen som sendes inn vil vi vurdere å stille krav til drift og overvåkning av avløpsvannet som skal slippes til offentlig nett. Dere vil da få et vedtak med påslippskrav.