Brøyting av vinterveier

Informasjon om brøyting og strøing av kommunale veier

Vestby kommune har ansvaret for å brøyte og strø kommunale veier slik at den alminnelige ferdselen opprettholdes.

Brøyting og strøing utføres delvis av entreprenør etter kontrakt med Vestby kommune og delvis av egne mannskaper. Brøytemannskap har døgnkontinuerlig vakt fra 15.oktober til 15.april.

Generell målsetting:

 • Brøyting og strøing skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem.
 • Fortau og gang-/sykkelveier skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
Forventninger til Vestby kommune:
 
Brøyting:
 • Det skal normalt ikke være mer enn 10 cm løs snø i veibanen. Brøyting igangsettes senest når det er 10 cm snø.
 • Det skal normalt ikke være tykkere såle av is og hardpakket snø enn 5 cm.
 • Hvis mulig skal hovedveier være brøytet før kl 06:00 og de øvrige før kl.07:00
 • Ved store snømengder skal det snarest, etter ordinær gjennombrøyting:
  • benyttes snøfreser slik at full veibredde opprettholdes.
  • ryddes i kryss slik at frisikt oppnås
 • Skader på private eiendommer og anlegg som en følge av brøytingen erstattes.
Strøing:
 • Strøing foretas når forholdene tilsier det.
 • Salting skal begrenses. Kun utvalgte veistrekninger (bratte bakker) saltes ved behov.
 • Salting av fortau utføres normalt ikke.
Forventninger til innbyggerne:
 • Biler skal ikke parkeres eller hensettes i kjørebanen til hinder for brøyting og strøing. 
 • Eiendommer langs kommunal vei må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsel og areal, f.eks gressplen.
 • Innbyggerne må selv fjerne brøytekant ved egen innkjørsel.
 • Snø fra egen eiendom skal ikke legges i offentlig veigrunn.
 • Privat vegetasjon må fjernes dersom denne henger ut i kommunal veigrunn og kan hindre brøytebiler, annen kommunal drift eller allmenn ferdsel.           

Statens vegvesen har ansvar for E6 og fylkesveiene. Ved tvil om veien er kommunal, privat eller fylkesvei bør kartverk sjekkes slik at henvendelsen sendes riktig instans. Benytt gjerne Google maps eller gratisappen Kommunekart (Android eller iOS)