Ordinær foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO fra 14. april

Regjeringen har bestemt at barnehager kan gjenåpne fra 20.april og senest innen 27.april. Skolene åpner for 1. – 4.klasse fra 27.april. Samtidig besluttet regjeringen at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14.april.

Pressemeldingen fra regjeringen ligger her 

Det innebærer at foreldre som har et tilbud i barnehagen og SFO skal betale for tilbudet på ordinær måte fra og med tirsdag 14. april. Uavhengig av antall timer tilbudet omfatter, skal det kreves ordinær betaling. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Foreldre som får tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen, må også betale. Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp.

For mange familier vil det kunne være utfordrende å betale full pris i barnehagen ettersom en del foreldre har hatt fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om redusert foreldrebetalingen i barnehage.

Alle landets skoler og barnehager har vært stengt siden fredag 13. mars. Unntatt fra stengingen er barn av foresatte som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. For perioden fra 13. mars og frem til 2. påskedag skal ingen foreldre, heller ikke de som har vært omfattet av unntaksbestemmelsene, betale for barnehage eller SFO. Av den grunn er det ikke fakturert for kommunal barnehage eller SFO i april 2020. De private barnehagene skal ha tilsvarende ordninger.

Gjenåpning av barnehagene

I Vestby vil barnehagene gjenåpnes mellom 20. og 27. april. Nærmere informasjon kommer etter påske.

Regjeringen bestemte 7. april at barnehagene kan åpne fra 20.april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det. Det vil si at barnehager i Vestby kan åpnes fra ulik dato mellom 20. og 27.april.

Nærmere informasjon kommer i slutten av uke 16.

Fram til gjenåpning gjelder fortsatt tiltaket Beredskapsbarnehage som nå.

Barnehager, SFO og skoler i Vestby kommune er stengt til og med fredag 17. april

Vestby kommune vil tidligst gjenåpne skoler og barnehager 20. april. 

Ifølge kunnskapsministeren vil regjeringen fatte sin beslutning 8. april om barnehager, SFO og skoler skal åpnes helt eller delvis etter påske. Regjeringens beslutning vil blant annet være basert på kunnskapsfaglige råd gitt av en ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet.

Selv om regjeringen åpner barnehager, SFO og skoler, vil Vestby kommune tidligst åpne sine barnehager, SFO og skoler mandag 20. april. Det vil ikke være mulig å åpne på en trygg måte første uken etter påske med hensyn til smittevern. Gjenåpning krever god planlegging av smitteverntiltak.

Kommunen vil etter at regjeringen har fattet sin beslutning gi mer informasjon om situasjonen framover. Nasjonale råd og føringer vil ligge til grunn for hvilke beslutninger som tas.

Det er kun barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn som vil få et tilbud i barnehagen/på skolen i uken etter påske. Øvrige skolebarn vil ha hjemmeundervisning også denne uken.

Med hilsen 
Sjur Authen                                                              Stian Lunde
Rådmann                                                                 kommuneoverlege

Ingen foreldrebetaling for barnehage og SFO for april 2020

Regjeringen har bestemt at ingen skal betale for SFO og barnehage de dagene det er stengt på grunn av koronapandemien. Mottatt faktura for mars skal betales, men det vil ikke bli sendt ut faktura for april.

Barnehager og SFO i Vestby kommune har vært stengt fra og med 13.mars.
I første omgang skal det være stengt til og med 13.april 2020. Denne perioden kan forlenges. Det blir bestemt neste uke.

Selv om barnehagene og SFO skulle åpne igjen den 14.april, vil det ikke bli sendt faktura for april. Barnehagene og SFO har vært stengt én måned og Vestby kommune gir derfor betalingsfri for én måned. Det er altså april som blir den betalingsfrie måneden.

Vestby kommune hadde allerede sendt ut faktura for mars før det ble bestemt at barnehager og SFO skulle stenge. Via meldinger, hjemmesiden til Vestby og Facebook ble alle bedt om å betale for mars. Er ikke fakturaen for mars betalt, ber vi deg gjøre det snarest. 

Dersom barnehager og SFO blir stengt lenger, vil kommunen gi fratrekk for de dagene som er stengt ved neste fakturering.

Barnehage og skole/SFO-tilbud fra 18. mars

For at viktige funksjoner i samfunnet fortsatt skal kunne opprettholdes, gir kommunen fortsatt tilbud til enkelte barn.

Dette gjelder barn hvor begge foreldre har samfunnskritiske stillinger. 

Disse foreldrene har søkt, og fått godkjent opphold i barnehagen/skolen.

Fra i morgen, 18. mars gis dette tilbudet ved:
• Øståsen barnehage – barn fra Øståsen og Grevlingen barnehager
• Deør barnehage – barn fra Deør barnehage
• Pepperstadmarka – barn fra Pepperstadmarka barnehage
• Støttumveien – barn fra Solerunden, Risil og Østbydammen barnehager
• Brevik skole – elever fra Brevik skole
• Son skole – elever fra Son og Hølen skoler
• Vestby skole – elever fra Vestby og Bjørlien skoler

De foreldrene som må sende barnet sitt til en annen barnehage eller skole enn der de til vanlig går, har fått beskjed fra styrer/rektor. 

Hvis listen over hvilke yrker som tenkes som samfunnskritiske utvides, må foresatte sende mail til styrer og rektor med begrunnelse.

Betaling av barnehageplass og SFO-plass for mars 2020

På regjeringens pressekonferanse 13. mars 2020 ble det sagt at det ikke skal kreves foreldrebetaling for de dagene barnehager og SFO er stengt grunnet Covid-19.

I Vestby kommune ble faktura for opphold i barnehage og SFO sendt ut før vedtaket om stenging av barnehager og skoler ble fattet.

Foreldre skal betale faktura for mars, og kommunen vil gi fratrekk for de dagene som er stengt ved neste fakturering. 

Alle barnehager, skoler og SFO i Vestby kommune stenges

Kommunen har i dag bestemt at alle skoler, skolefritidsordninger og barnehager i Vestby kommune stenges fra og med mandag 16. mars.

De foreldre som har mulighet til å holde barna/ungdommene sine hjemme fra og med i morgen, fredag 13. mars, oppfordres til å gjøre det.

Det jobbes med tiltak for at barn med foresatte som har yrker innenfor helse og omsorg kan sikres et tilbud. 

Skoler i Vestby har i en tid planlagt for en situasjon med hjemmeundervisning. Disse planene vil nå bli iverksatt.

Vestby kommune stenger også alle idrettsanlegg og fritidsklubber fra og med torsdag 12. mars. Bibliotekene stenges fra og med fredag 13. mars.

Mer informasjon vil komme.

Tom Anders Ludvigsen                                     Sjur Authen
Ordfører                                                            Rådmann