www.vestby.kommune.no

Infrastruktur

En sentral del av utviklingen for sentrumsprosjektet går ut på å endre infrastrukturen i Vestby sentrum.

I områdereguleringsplanen fra 2016 er det utarbeidet ny gatestruktur. Hensikten er å skape et mer intimt og kompakt sentrum. Kollektivtrafikk, sykkel og gangveier prioriteres, men det skal fortsatt være fullt mulig å komme frem med personbiler. Et av grepene i områdereguleringsplanen er at flere av Vestbys veier bygges om til gater.

Fremtidens Vestby_8_ Illustrasjon Kroerveien med nytt gatesnitt_450x323.jpg

Illustrasjonsbilde av Kroerveien med nytt gatesnitt. NB: Utforming kan avvike fra illustrasjonsbildet. 


Hovedprinsippet i ny gatestruktur er at Sentrumsbroen forbeholdes kollektivtrafikk, og Osloveien blir hovedvei for personbiltrafikk til sentrumsområdet.

Trafikk fra og til Vestby sør og nord vil hovedsakelig gå gjennom Senterveien. Nedre del av Vestbyveien og Kirkeveien får en ny funksjon med mindre personbiltrafikk og ny gatestruktur.

På sørsiden av Sentrumsbroen vil øvre del av Garderveien og første del av Kroerveien få en tilsvarende endring. Det tilrettelegges dermed for en sentrumskjerne som er tilrettelagt for syklende, fotgjengere og kollektivtransport, og som skaper nye forbindelser på tvers av jernbanetraséen.

Den nye infrastrukturen vil knytte sammen nordre og søndre siden av jernbanen for økt fremkommelighet for fotgjengere og syklister. Biler og varelevering vil fortsatt ha tilgang til veiene med ny gatestruktur, men bilene vil da kjøre i lavere hastighet og må ta særlig hensyn til gående og syklende. 

Regulert gatestruktur følger i hovedsak eksisterende veistruktur i Vestby sentrum. Sentrumsveien er flyttet noe mot syd, slik at denne følger eiendomsgrensen mot Nordby gård.

I Støttumveien skal det bygges en ny trasé mot vest, slik at denne kommer ut i et nytt felleskryss ved Vestbyveien/Senterveien. 

Vedlegg: 

Veinett_450x464.jpg

Kartet viser nytt veinett for personbiltrafikk i Vestby sentrum etter at sentrumsprosjektet er ferdigstilt. 

Opprettet: 28.juni.19 av Webmaster
Oppdatert: 03.september.19