Hva er innbyggerinitiativ?

Innbyggerinitiativ betyr at innbyggerne i Vestby kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt. Forslaget kan fremmes elektronisk via Minsak.no/Vestby eller manuelt via vanlig postgang. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget. 

Hvem kan benytte seg av initiativretten?

Initiativretten kan benyttes av alle som har bostedsadresse i Vestby kommune. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Forslaget

Krav om støtte til forslaget
Forslag kan fremmes hvis 2% av innbyggerne, alternativt 300 innbyggere, bosatt i Vestby kommune stiller seg bak forslaget. Støtten skal dokumenteres i form av navn, adresse og postnummer på de som støtter forslaget. De som stiller seg bak et forslag kan være under 18 år.


Forslagets innhold
Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at kommunestyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet.  Kommunestyret plikter å ta stilling til forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunen kan også velge å ta stilling til forslag der beslutningsmyndighet ligger et annet sted, men der det likevel kan være naturlig at kommunens politikere engasjerer seg. Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av kommunestyret i budsjettsammenheng.


Tidligere behandlet forslag
Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes fram på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet/behandlet av kommunestyret.

​Krav til formulering

Det må fremgå av forslaget hva en ønsker at kommunestyret skal ta stilling til. Forslaget bør være så presist formulert at det er mulig for kommunestyret å vedta forslaget slik det fremstår.
Informasjon om initiativtaker og kontaktperson. Det må fremgå av forslaget hvem som er initiativtaker(e), samt navn, adresse, telefonnummer og eventuelt e-post adresse på kontaktperson.

Behandling

Rådmannens behandling
Rådmannen mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for kommunestyret så raskt som mulig. Forslag som åpenbart ikke oppfyller lovens vilkår for behandling kan avvises av rådmannen. Kommunestyret skal holdes fortløpende orientert om forslag som avvises. Er rådmannen i tvil om lovens vilkår er oppfylt, legges forslaget frem for kommunestyret til avgjørelse.


Kommunestyrets behandling
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav, jf. Pkt 2.1- 2.4 i retningslinjene. Kommunestyret kan velge å ta stilling til et forslag selv om det ikke oppfyller lovens krav. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Oppfølging av forslag

Oppfølgning
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er kontaktpersoner for initiativet slik at disse kan underrettes. 


Klage
Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerinitiativ og som blir nedstemt av kommunestyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.