Større anlegg

Innmåling og dokumentasjon av vann- og avløpsanlegg som bygges ut for eller skal overtas av Vestby kommune, skal være i henhold til krav i VA-normen for Vestby kommune. 

Private anlegg - Stikkledninger

Kommunen har rett til å kreve som bygget-dokumentasjon for vann- og avløpsledninger.

I følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser, kap 2.1), skal ansvarlig foretak sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygd) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med tilhørende innmåling av anlegget sendes til kommunen.

Ferdigmelding med som komplett bygget-dokumentasjon skal godkjennes av resultatområde Kommunalteknikk.

 

Hva er tilfredsstillende som bygget-dokumentasjon?

Innmåling

Alle ledninger og objekter skal måles inn med x, y, z-koordinater i åpen grøft. 

Bruk følgende koordinatsystem: 

 • EUREF89 UTM SONE 32N

Eksempler på innmålingspunkter: 

 • Påkoblingspunkt til offentlig ledning, innmålt på hovedledningen
 • Gjennomføring i grunnmur 
 • Grenrør 
 • Stoppekran 

Kum:  

 • x, y, z for topp senter kumlokk, definert med PunktID om punktet er vann (V), spillvann (SP) eller overvann (O)
 • z for alle tilknyttede ledninger og installasjoner 
 • Rørtrase, definert med PunktID om ledningen tilhører vann (VL), spillvann (SP) eller overvann (OV)
 • Minimum hver 20. meter på rette strekk 
 • Hver 5. meter på kurver 
 • Retningsendringer i horisontalplanet og/eller vertikalplanet
 • z måles som utvendig topp rør for trykkledninger, og innvendig bunn rør for selvfallsledninger 
 • Bruk temakoder i henhold til gjeldende SOSI-standard. 
 • Innmålingen leveres som sosifil (*.sos), Gemini-fil (*.gmi) eller kof-fil (*.kof) 

Situasjonsplan

Hensikten med situasjonsplanen er å gi en oversikt over det ferdigstilte anlegget. Følgende opplysninger skal kunne leses fra situasjonsplanen:

 • Geografisk plassering av alle nye ledninger (Ledninger kan tegnes ut forskjøvet for å bedre leseligheten) 
 • Det må komme tydelig fram hva som er nye ledninger og hva som er eksisterende
 • Geografisk plassering av alle relevante objekter 
 • Type og dimensjon av ledningene 
 • Fall- og pumperetning 
 • Materialegenskaper (SDR-verdi, PN-trykklasse, ringstivhet med mer) 
 • Ledninger som er ute av drift (fjernet, nedlagt med mer) 

Situasjonsplanen skal være tydelig merket med revisjon «som bygget» og skal være datert og signert av ansvarlig utførende.