Studenter foran pc

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger/innvandrere

Introduksjonsprogrammet er kommunens viktigste integreringsverktøy. Alle kommuner som mottar flyktninger må tilby et slikt program.

Introduksjonsprogrammets målsetting er at nyankomne flyktninger/innvandrere skal delta i arbeids- og samfunnsliv, og hjelpe dem til å bli økonomisk selvstendige.

Programmet inneholder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tiltak som forbereder til videre utdanning eller arbeid. For å ha rett og plikt til introduksjonsprogrammet er det en forutsetning at man er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, eller er familiegjenforent med en som er bosatt. I tillegg må man ha behov for grunnleggende kvalifisering.

Programmet er helårlig og på fulltid, og kan vare i inntil 2 år. I særlige tilfeller kan introduksjonsprogrammet utvides til 3 år. Det utarbeides en individuell plan med bakgrunn i den enkeltes opplæringsbehov.

Vestby kommunes introduksjonsprogram gis ved Follo Kvalifiseringssenter i Ski i samarbeid med Ski og Frogn kommuner.

Målgruppe
Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, som har ett av følgende oppholdsgrunnlag:

  • Asyl
  • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
  • Innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
  • Familiegjenforening med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt mer enn 5 år

Flyktningtjenesten kan gi veiledning til personer som ønsker å finne ut om de har rett eller plikt til introduksjonsprogram. Kontoret fatter også vedtak om deltagelse.

Resultater:
IMDi måler kommunenes resultater.
Les mer på imdi.no -om Introresultater

Tips en venn Skriv ut