Nav

Kommunal gjennomgangsbolig

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar.

For noen kan det i perioder i livet være svært vanskelig å skaffe egen bolig på det private boligmarkedet. For denne gruppen har kommunen gjennomgangsboliger. Disse leies ut på tidsbestemte leiekontrakter inntil 3 år. Ordningen er sterkt behovsprøvd. NAV Vestby har et begrenset antall gjennomgangsboliger og det innebærer at det kan være svært lang ventetid på en kommunal utleiebolig.

 Følgende grupper er prioritert
-    Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon
-    Mennesker i en vanskelig situasjon både økonomisk, helsemessig og/eller sosialt.
-    Barnefamilier som er bostedsløse

Vilkår
Søker må:
-    Ha forsøkt alle muligheter til å finne ordinær bolig
-    Søkere må ha minst 2 års botid i Vestby kommune og ha lovlig oppholdstillatelse i Norge.

Det er markedsleie på kommunale gjennomgangsboliger i Vestby kommune.

Søknadsskjema kommunal bolig

Søknadsskjema sendes ferdig utfylt til:
Nav Vestby, Postboks 163, 1540 Vestby