Planen viser, i tillegg til de langsiktige behovene kommunen ser for seg, et konkret 4-årig handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.

Planen skal være et overordnet politisk styringsdokument, og et utgangspunkt for det administrative arbeidet innen området idrett og fysisk aktivitet. Kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal gjennom denne planen få en oversikt over behovene for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Det er disse behovene for framtidig utbygging som skal prioriteres og danne grunnlaget for bevilgninger og arealplanlegging de kommende årene.

Planen ble sist revidert i 2014 - 2015, og vedtatt av kommunestyret 9. november 2015.

Ny hovedrullering av hele planen er under arbeid.

Prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2020 - 2023

Handlingsprogrammet viser prioriteringer for utbygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Vestby kommune i perioden 2020 - 2023.

Handlingsprogrammene rulleres hvert år, med vedtak i kommunestyret på slutten av året.

Et årlig politisk vedtak på kommunal anleggsprioritering er en forutsetning for å søke spillemidler. Kun de anlegg som står her er berettiget til å søke. Handlingsprogrammet vil gjenspeile kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet som rulleres hvert 4. år.