Vestby prestegård

Kommunedelplan for kulturminner

Vestby kommune starter nå arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner. Arbeidet ledes av kommunens planavdeling i samarbeid med resultatområde kultur. Formålet med planen er å få en oversikt over kommunens kulturminner og øke kunnskap og bevissthet om kulturminneverdiene i Vestby.

Planen skal også verdisette viktige kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planen blir således et styringsverktøy som sier hva som er viktig å ta vare på. Riskantikvaren og Akershus fylkeskommune har bevilget penger til registreringsarbeidet. Planen skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens kap. 11.

Hva er kulturminner?
I kulturminneloven av 1978 er alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg tro eller tradisjon til, definert som kulturminner. Definisjonen tar ikke hensyn til alder, vernestatus, utstrekning eller forfatning. Et kulturminne trenger derfor verken være spesielt gammelt eller spesielt vakkert.

Eksempler på kulturminner i Vestby kommune er Prestegården, kulturlandskapet i Garder, bygdeborgen ved Hauger, den røde telefonkiosken i Hølen, gravhauger på Pepperstad, kulturmiljøet i Son sentrum, Kittelsenhuset i Hvitsten osv.

Medvirkning og engasjement
For å lage en god kommunedelplan for kulturminner trenger vi hjelp av lokale ildsjeler og frivillige lag og foreninger. Fordi kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig aktivitet, både gammelt og nytt, kan de fleste involveres i arbeidet. Det vil i løpet av våren 2013 bli invitert til et åpent oppstartsmøte der det vil bli gitt mer informasjon om planen og hvordan frivillige kan være med å bidra. Kommunen håper at mange har lyst til å være med på dette viktige arbeidet!

Eventuelle spørsmål kan rettes til Servicekontoret i Vestby rådhus eller til Bente Lise Stubberud på tlf. 64 98 01 00 eller b.l.stubberud@vestby.kommune.no