Kort om kommunedelplaner og temaplaner:

Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte areal eller tema.
Plan- og bygningsloven setter krav til planprosessen, som utarbeiding av planprogram og offentlig høring. Kommunedelplaner kan være en konkretisering av arealbruk eller fokusområder fra kommuneplanens samfunnsdel. Den kan også foreslå ny arealbruk eller nye målsettinger. Dette må i neste omgang innarbeides i kommuneplanen og i handlingsprogrammet.

Temaplaner er alle andre planer kommunen utarbeider og som vedtas av kommunestyret. Denne plantypen velges for å få en enklere planprosess.

Kommunedelplaner og temaplaner er ikke juridisk bindende, men arealbruk vedtatt i kommunedelplaner er juridisk bindende.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2031

Kommunedelplanen skal gi grunnlaget for en faglig, kunnskapsbasert og langsiktig planlegging for fagområdene fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen er et overordnet politisk styringsdokument, og et utgangspunkt for det administrative arbeidet innen fagområdene.

Planen beskriver hvordan Vestby kommune ønsker å tilrettelegge for at alle som bor og vokser opp i kommunen, skal kunne være aktiv hele livet. Strategien er delt i tre innsatsområder; attraktive sosiale møteplasser, aktiv hele livet, og helhetlig utvikling. Med varierte tiltak innenfor innsatsområdene, ønsker kommunen å tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne velge en aktiv hverdag. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2031
Kunnskapsgrunnlag - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2031

Denne planen ble vedtatt 1. november 2021 og erstatter Kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029 og Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015 – 2026.

Handlingsprogram - prioriterte mål og anleggsplaner:

Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2029

Planens overordnede målsetting
Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre. I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent. 

Formannskapet har på møte den 22. mars 2021 fastsatt planprogram for rullering av Kommunedelplan for klima og energi:

Kommunedelplan for kulturminner 2017-2021

Kommunedelplan for kulturminner gir en oversikt over kommunenes kulturminner, peker på og prioriterer de viktigste kulturminnene, samt øker kunnskapen og bevisstheten om disse verdiene i Vestby. En langsiktig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å synliggjøre Vestbys kvaliteter og tydeliggjøre kommunens kulturprofil, identitet og tilhørighet. Å sikre et godt grunnlag og egen politikk for kommunens kulturminner vil være besparende også i forhold til annet planarbeid. 
 

Barnehageplan - Framtidige barnehagebehov 2020-2032

Vestby kommune er en kommune i vekst. Befolkningsframskrivingene viser at antall barn under skolealder vil øke fram mot 2037. Barnehageplanen skal bidra til at kommunen kan imøtekomme den lovfestede retten til barnehageplass med til enhver tid tilstrekkelig antall barnehageplasser i tråd med forventet befolkningsvekst. 
 
Per november 2019 er det tolv private barnehager, åtte kommunale barnehager og en privat familiebarnehage. Barnehagedrift er regulert i Lov om barnehager med forskrifter. 
 
Bakgrunn for planen
Da kommunestyret behandlet Handlingsprogram 2019 – 2022, sak 80/19, ble det fattet verbalvedtak, punkt 24: «Rådmannen bes gjennomgå fremtidig barnehagebehov, og fremme en Barnehageplan for kommunestyret: Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode».  
 
Planen skal bidra i arbeidet med planlegging av barnehagesektoren i Vestby kommune for politikere og administrasjon.
 

Bekjempelse av fremmede arter i Vestby kommune 2017-2020

I global skala er spredning av fremmede arter betraktet som en av de største truslene mot naturmangfoldet. I Vestby kommune er det mange registreringer av fremmede arter, i hovedsak planter. Kommunene har det primære ansvaret for overvåkning, kartlegging og bekjemping av fremmede skadelige arter innenfor kommunens grenser. Kommunen har et særlig ansvar for egne arealer og kommunale veier, samt når det gjelder bevisstgjøring av entreprenører og underleverandører om farene for spredning av fremmede arter ved beplantning og flytting av masser.

Boligsosial plan 2016 - 2020

Alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, alle skal ha et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor i landet. Vanskeligstilte skal sikres slik at de får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Visjonen for det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne stå i et utdanningsløp, danne familie, ha en stabil tilknytning til arbeidslivet og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til nærmiljøet og lokalsamfunnet. 

Boligsosial plan 2016 - 2020
Vedtatt av kommunestyret 05.12.2016

Brannsikringsplan for Son

Det er utarbeidet brannsikringsplan for trehusmiljøet i Son. Eldre, tett trehusbebyggelse er en del av norsk kulturarv, og det er nasjonale målsetninger om å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. 

Eldreplan Vestby kommune 2023 - 2035

Målet for denne planen er å angi en felles forståelse og et felles grunnlag for gode prioriteringer og fornuftige valg for den eldre befolkningen i årene som kommer. 

Denne eldreplanen er en revidering av Eldreplan 2019-2039. I tillegg implementeres reformen «Leve hele livet» inn i dette arbeidet. 

Vestby kommune skal også lage ny Helhetlig helse- og omsorgsplan. For å skape sammenheng i planstrukturen skal Eldreplanen og plan for «Leve hele livet» innlemmes i denne.

Eldreplan 2023 - 2035 - Vedtatt av kommunestyret 31.10.2022

Handlingsplan - rusomsorg, Vestby kommune 2013 - 2016

Handlingsplan for rusomsorgen i Vestby kommune viser hvordan rusomsorgen er i dag, hvordan den er tenkt fremover og planen viser hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal favne hele befolkningen i kommunen, da rusproblematikk direkte eller indirekte kan påvirke alle. Planen omfatter alle typer forebyggende tiltak, bevillingspolitikk, oppfølging av personer som ruser seg og rehabilitering av rusmiddelbrukere.

Handlingsplan – rusomsorg, Vestby kommune 2013 - 2016. 
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2013 

Hovedplan for husholdningsavfall

Denne planen er utarbeidet i tett samarbeid mellom MOVAR IKS (Mosseregionen Vann, 
Avløp og Renovasjon) og kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler via en 
arbeidsgruppe som var vært ledet av MOVAR. Asplan Viak har vært engasjert av MOVAR for å bistå i arbeidet. 

Planen omhandler husholdningsavfall, dvs. avfall fra private husholdninger, inkludert avfall fra fritidseiendommer. Næringsavfall er ikke innenfor kommunenes ansvarsområde og 
omfattes derfor ikke av denne planen.

Saneringsplan for private avløpsanlegg i Vestby kommune

Rent vann er grunnlag for alt liv og god forvaltning av våre vannressurser er viktig. Det er stilt overordnede krav til et godt vannmiljø gjennom EUs rammedirektiv for vann, og det er lagt nasjonale føringer for arbeidet. Miljøtilstanden i flere av vassdragene i kommunen er dårlig. En vesentlig kilde til forurensning i vassdragene i Vestby kommune kan spores til avløp i spredt bebyggelse. Målet med saneringsplanen er å redusere forurensningsbidraget fra mindre avløpsanlegg til et akseptabelt nivå, slik at god økologisk og kjemisk vannkvalitet kan oppnås.

Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse

Temaplan Avløp 2019 - 2043

Temaplan avløp er Vestby kommunes langsiktige plan og overordnede styrende dokumentet for avløpshåndteringen for et 25-årsperspektiv i perioden 2019-2043.

Temaplan avløp
Saksutskrift Kommunestyret 18.03.2019 Temaplan Avløp

Vedtatt 18.03.2019

Temaplan Vannforsyning

Temaplan for vannforsyning med tiltaksdel er et overordnet styringsdokument for utvikling av vannforsyningen i Vestby kommune. 

Planen har et langsiktig perspektiv som sikrer at de tiltakene som inngår i de årlige handlingsprogrammene ivaretar de langsiktige behovene for vannforsyning.

Temaplan vannforsyning 2017
Saksutskrift Kommunestyret 12.02.2018 Temaplan vannforsyning

Vedtatt 12.02.2018

Veteranplan for Vestby kommune

Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram 2018-2021 (k-sak 85/17) følgende: Rådmannen bes utrede en kommunal veteranplan i løpet av 2018.

En veteran defineres her som en person som har deltatt i internasjonale militære operasjoner. Personer som har vært i utenlandsoppdrag for politiet, Utenriksdepartementet eller FN kan ha parallelle erfaringer, og en del av tiltakene i veteranplanen kan ha stor betydning for disse gruppene også.

Veteranplan for Vestby kommune