Kort om kommunedelplaner og temaplaner:

Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte areal eller tema.
Plan- og bygningsloven setter krav til planprosessen, som utarbeiding av planprogram og offentlig høring. Kommunedelplaner kan være en konkretisering av arealbruk eller fokusområder fra kommuneplanens samfunnsdel. Den kan også foreslå ny arealbruk eller nye målsettinger. Dette må i neste omgang innarbeides i kommuneplanen og i handlingsprogrammet.

Temaplaner er alle andre planer kommunen utarbeider og som vedtas av kommunestyret. Denne plantypen velges for å få en enklere planprosess.

Kommunedelplaner og temaplaner er ikke juridisk bindende, men arealbruk vedtatt i kommunedelplaner er juridisk bindende.

Kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029

Vestby kommune skal bidra til å legge til rette for at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til å drive fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighets- og virksomhetsutøvelse. Det vil være et viktig redskap som gir kommunen underlag for beslutninger som involverer friluftsliv. 

Kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015 - 2026

I kommunedelplanen vedtas de overordnede målsettingene og strategiene for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Vestby kommune. Alle anlegg og områder det skal søkes spillemidler til, må være prioritert i kommunedelplanen. Planen viser også konkret 4-årig handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.
 
 

Kommunedelplan for klima og energi 2018-2029

Planens overordnede målsetting
Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre. I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent. 

Formannskapet har på møte den 22. mars 2021 fastsatt planprogram for rullering av Kommunedelplan for klima og energi:

Kommunedelplan for kulturminner 2017-2021

Kommunedelplan for kulturminner gir en oversikt over kommunenes kulturminner, peker på og prioriterer de viktigste kulturminnene, samt øker kunnskapen og bevisstheten om disse verdiene i Vestby. En langsiktig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å synliggjøre Vestbys kvaliteter og tydeliggjøre kommunens kulturprofil, identitet og tilhørighet. Å sikre et godt grunnlag og egen politikk for kommunens kulturminner vil være besparende også i forhold til annet planarbeid. 
 

Barnehageplan - Framtidige barnehagebehov 2020-2032

Vestby kommune er en kommune i vekst. Befolkningsframskrivingene viser at antall barn under skolealder vil øke fram mot 2037. Barnehageplanen skal bidra til at kommunen kan imøtekomme den lovfestede retten til barnehageplass med til enhver tid tilstrekkelig antall barnehageplasser i tråd med forventet befolkningsvekst. 
 
Per november 2019 er det tolv private barnehager, åtte kommunale barnehager og en privat familiebarnehage. Barnehagedrift er regulert i Lov om barnehager med forskrifter. 
 
Bakgrunn for planen
Da kommunestyret behandlet Handlingsprogram 2019 – 2022, sak 80/19, ble det fattet verbalvedtak, punkt 24: «Rådmannen bes gjennomgå fremtidig barnehagebehov, og fremme en Barnehageplan for kommunestyret: Utredningen fremmes senest i forbindelse med handlingsprogrammet for neste periode».  
 
Planen skal bidra i arbeidet med planlegging av barnehagesektoren i Vestby kommune for politikere og administrasjon.
 

Bekjempelse av fremmede arter i Vestby kommune 2017-2020

I global skala er spredning av fremmede arter betraktet som en av de største truslene mot naturmangfoldet. I Vestby kommune er det mange registreringer av fremmede arter, i hovedsak planter. Kommunene har det primære ansvaret for overvåkning, kartlegging og bekjemping av fremmede skadelige arter innenfor kommunens grenser. Kommunen har et særlig ansvar for egne arealer og kommunale veier, samt når det gjelder bevisstgjøring av entreprenører og underleverandører om farene for spredning av fremmede arter ved beplantning og flytting av masser.

Boligsosial plan 2016 - 2020

Alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, alle skal ha et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor i landet. Vanskeligstilte skal sikres slik at de får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Visjonen for det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne stå i et utdanningsløp, danne familie, ha en stabil tilknytning til arbeidslivet og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til nærmiljøet og lokalsamfunnet. 

Boligsosial plan 2016 - 2020
Vedtatt av kommunestyret 05.12.2016

Brannsikringsplan for Son

Det er utarbeidet brannsikringsplan for trehusmiljøet i Son. Eldre, tett trehusbebyggelse er en del av norsk kulturarv, og det er nasjonale målsetninger om å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. 

Eldreplan Vestby kommune 2019 - 2039

Hovedformålet med eldreplanen er å sikre at mål og vedtatte strategier er i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel, avtaler med Sykehuset Østfold, politiske vedtak og statlige føringer.

Planen skal tilrettelegge for:

  • At Vestby kommune skal være et godt sted å bli gammel i.
  • At tjenester bidrar til en verdig, trygg og meningsfull tilværelse for alle.
  • At helse- og omsorgstjenester er av høy faglig kvalitet. • At eldre deltar og mestrer livet generelt.

Eldreplan - Vedtatt av kommunestyret 12.11.2018

Handlingsplan - rusomsorg, Vestby kommune 2013 - 2016

Handlingsplan for rusomsorgen i Vestby kommune viser hvordan rusomsorgen er i dag, hvordan den er tenkt fremover og planen viser hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal favne hele befolkningen i kommunen, da rusproblematikk direkte eller indirekte kan påvirke alle. Planen omfatter alle typer forebyggende tiltak, bevillingspolitikk, oppfølging av personer som ruser seg og rehabilitering av rusmiddelbrukere.

Handlingsplan – rusomsorg, Vestby kommune 2013 - 2016. 
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2013 

Veteranplan for Vestby kommune

Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram 2018-2021 (k-sak 85/17) følgende: Rådmannen bes utrede en kommunal veteranplan i løpet av 2018.

En veteran defineres her som en person som har deltatt i internasjonale militære operasjoner. Personer som har vært i utenlandsoppdrag for politiet, Utenriksdepartementet eller FN kan ha parallelle erfaringer, og en del av tiltakene i veteranplanen kan ha stor betydning for disse gruppene også.

Veteranplan for Vestby kommune