Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste plandokument og skal inneholde mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorplanlegging og en arealdel. Arealdelen vedtas med rettsvirkning. Kommuneplanleggingen skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder.
 Kommuneplanen skal bestå av en langsiktig del og en kortsiktig del.

Den langsiktige delen er en overordnet plan som skal gi grunnlag for styring og prioriteringer i forhold til kommunens samlede virksomhet i et 12-årsperspektiv.

Kommunestyret skal minst en gang i løpet av valgperioden vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.

I Vestby er den kortsiktige delen av kommuneplanen identisk med handlingsprogrammet som rulleres hver høst i forbindelse med de årlige budsjettvedtak.

En vesentlig endring i det offentlige plansystemet skjedde ved innføring av forskrift om konsekvensutredninger og planprogram med rettskraft fra 01.04.05. Bestemmelsene gjelder når det fastsettes retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging og innebærer at konsekvensutredninger skal integreres i den ordinære kommuneplanprosessen. Dette medfører at bestemmelsene i særlig grad er relevante for kommuneplanens arealdel. Det er kun den arealbruk som innebærer endringer sett i forhold til gjeldende plan som skal konsekvensutredes.

Tips en venn Skriv ut