Du er her: Nyheter > Kommunereform
Flyfoto Vestby

Kommunereform

Her kan du følge med på hva som skjer med kommunereformen i Vestby.  Du vil finne utredningene, planer for behandlingen i Vestby og informasjon om folkemøter og høringer.

Prosessen i Vestby
Kommunestyret vedtok 10. november 2014 rammer for prosessen som blant annet utarbeidelse av et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag for Follo, vurdering av fordeler og ulemper ved dagens kommunestruktur og en vurdering av hvordan interessene til Vestbys innbyggere blir ivaretatt i ulike alternativer.

Kommunestyret vedtok også å nedsette en politisk referansegruppe bestående av partssammensatt utvalg med tillegg av en representant fra SV.
Se behandling av saken i kommunestyret 10. november 2014.

Foreløpig fremdriftsplan for kommunereformen ligger på Fylkesmannens nettsider . I hovedsak er utredningsarbeidet planlagt å foregå fra våren 2015 og pågå ut året. Våren 2016 vil den politiske prosessen foregå med tanke på et vedtak om eventuell endring i april/ mai 2016.

Follorådet
Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

Follorådet har ønsket bistand til utarbeidelse av et kunnskaps- og beslutningsunderlag for arbeidet med kommunereformen i Folloregionen.

Mandatet for oppdraget var å bistå Follorådet med å fremskaffe et objektivt kunnskapsgrunnlag om sentrale kjennetegn ved Folloregionen og beskrive utfordringsbildet i et langsiktig perspektiv for kommunene i rollen som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Agenda Kaupang ble valgt som leverandør av oppdraget og har nå ferdigstilt sin rapport.

Rapporten finner du her: Kommunereform i Folloregionen - utredning av et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag.

Fakta
Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 om kommunereformen. Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen. Regjeringen inviterte samtidig KS til samarbeid om kommunereformen.

Departementets nettside om kommunereformen

Rapporter
Her kan du se de viktigste rapportene om kommunereformen.

Kommunereform i Folloregionen - utredning av et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag

Delrapport 1: Kriterier for god kommunestruktur - mars 2014 - Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sluttrapport:  Kriterier for god kommunestruktur – desember 2014 - Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Se pressemelding fra overrekkelse av rapporten

Ny kommunestruktur i Follo, Kommunenes sentralforbund, 2004