Norsk krisesenterforbund

Vold i nære relasjoner

Den som opplever vold i hjemmet kan ikke lukke døra til verden utenfor og føle seg trygg. Hjemmet blir et farlig sted, og den som skulle gi støtte og nærhet blir en trussel. Følgene er alvorlige både for den som utsettes direkte, og for eventuelle barn som lever i en tilværelse preget av vold. 

I tillegg til de synlige og umiddelbare fysiske skadene volden medfører, er det klare sammenhenger mellom vold og senere fysisk og psykisk uhelse. Både de helsemessige konsekvensene og omfanget av vold i nære relasjoner, viser at vold i nære relasjoner utgjør et alvorlig folkehelseproblem.

Noen personer har en livssituasjon og bakgrunn som gjør dem mer sårbare for vold og overgrep. Det gjelder eksempelvis de som har problemer i forhold til rus eller psykisk helse.

Vold i nære relasjoner rammer både kvinner og menn, unge og gamle. Den rammer også mennesker i homofile forhold.

Barn som opplever vold i hjemmet befinner seg i en uholdbar omsorgssituasjon som innebærer en stor risiko for at de blir utrygge, og får redusert helse og livskvalitet også i voksen alder. Skadevirkningene av å leve i en familie der det forekommer vold mellom voksne tilsvarer det å bli direkte utsatt for vold.

Hva er vold i nære relasjoner?
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil» (Isdal 2000).

Det er vanlig å inndele volden i fem grupper: Fysisk vold, seksuell vold, materiell vold, psykisk vold og latent vold. Les mer om de fem gruppene her

Søke hjelp
Det er viktig at mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner ikke går med dette alene, men søker hjelp. Det første skrittet kan være å fortelle noen om volden. Det er også viktig at de som utsetter andre for vold søker hjelp.

I Vestby kommune er det en arbeidsgruppe bestående av fagleder i barnevernet Karen Tanum, ledende helsesøster Grete Holstad, avdelingsleder på hjemmetjenesten Katrine Kleven og skolekontoret ved Cathrine Skjeltorp, som arbeider mot Vold i nære relasjoner. Alle disse kan ta imot henvendelser som gjelder vold i nære relasjoner.

For deg betyr dette at du kan fortelle om dine voldserfaringer til kontaktpersoner du har  i din kommune, og du vil få god hjelp.

Krisesenteret er det kommunale tilbudet som har arbeidet lengst med vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Follo er et tilbud til alle innbyggere i Follo og ligger i Ås. Her kan voldsutsatte kvinner, menn og deres barn få hjelp. Her kan du få et midlertidig botilbud, alene eller med dine barn. Om du ikke har behov for å bo på krisesenteret, kan du komme dit på dagtid for samtale.

Du kan få nærmere opplsyninger om krisesenteret ved å ringe 64 97 23 00 eller du kan lese om senteret på denne linken,  Krise- og incestsenteret i Follo IKS, e-post: post@kisif.no.

Tips en venn Skriv ut