Blå himmel...

Vestby kommunes Kulturpris

Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.

Vi ber om at de som ønsker å fremme forslag til mottakere av kulturprisen sender en skriftlig begrunnelse til Kulturtjenesten. Fristen er 1. oktober hvert år.

Retningslinjer for tildeling av kulturpris:
 
7.1 Forslag
Grunngitte forslag på kandidater kan fremmes av enkeltpersoner og organisasjoner.
Kulturpriskomitéen, samt kultursjefen, kan fremme egne forslag.
 
Forslagsfrist er ordinært 1. oktober.
Forslag sendes til, merket saksnummer 18/02778:
Vestby kommune, Kulturtjenesten, Postboks 144, 1540 Vestby,
eller e-post: post@vestby.kommune.no
 
7.2 Kandidater
Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjon, som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats utover det vanlige.
 
Profesjonelle kulturarbeidere og amatører skal ha samme anledning til å bli prisvinner.
 
Offentlige ansatte kan motta kulturprisen for kulturinnsats som ikke tilligger stillingens normale ansvarsområde.
 
Kulturprisen kan ikke tildeles landsomfattende organisasjoner, institusjoner og normalt heller ikke personer ansatt i slike sammenhenger.
 
Ingen kan få prisen mer enn en gang.
7.3 Formål
Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.
7.4 Grunnlag for vurdering av kandidater
Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Vestby.
7.5 Behandling
Kulturprisen deles ut på bakgrunn av innkomne forslag.
Prisen deles ut av en egen komité bestående av kultursjef og tre politisk valgte medlemmer. Komiteen velges av kommunestyret, etter anbefaling av Skole-, oppvekst- og kulturutvalget.
 
Kun vinner av kulturprisen skal offentliggjøres.
 
Komiteen kan også dele ut Æresstipend.
 
Kulturprisen består av et pengebeløp fastsatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet, et diplom og et kunstnerisk arbeid.
 
Overrekkelse av kulturprisen skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller kommunestyremøte.

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Vestby kommune.
Vedtatt av kommunestyret 29.06.2009, K-sak 64/09 

Tips en venn Skriv ut