Søknad

Send inn søknadskjemaet du finner under Skjema innen 1. mai.

Retningslinjer for tildeling av stipend

Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller som har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Vestby.

Formålet med kulturstipendet er:
- å gi støtte til kulturarbeidere/utøvere til videre utvikling innen sitt område
- å stimulere til fortsatt innsats for kommunens kulturliv

Grunnlag for vurdering av kandidater:
I søknad om stipend må det opplyses om:
- hva stipendet skal brukes til
- kostnadsoverslag
- tidligere mottatte stipend

Det forutsettes at søkeren er bosatt i, eller på annen måte har tilknytning til Vestby kommune.

Behandling:
Kulturstipend tildeles på bakgrunn av innkomne søknader.

Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan kultursjefen godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend.

Stipendmottaker skal legge frem en kort, skriftlig rapport senest 6 måneder etter at stipendet er brukt. Ubrukte midler skal tilbakebetales.