Planforslag kommuneplan 2014-2026

Kunngjøring av vedtatt kommuneplan Vestby 2019-2030 med innsigelser

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte kommuneplan i sak 13/19 den 18.3.2019. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15.

Planen omfatter samfunnsdelen og arealdelen med kart og bestemmelser. 

Det foreligger uløste innsigelser til areal avsatt til offentlig/privat tjenesteyting for Vennebyen og areal avsatt til idrettsanlegg og hotell på Deli fra fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) og til utvidelse av Vestby næringspark øst fra Akershus fylkeskommune (AFK). Med unntak av de klart avgrensede arealene med innsigelser, har kommunestyret vedtatt at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel har rettsvirkning straks, jf. Plan- og bygningslovens § 11-16. 

Plankart, planbestemmelser og møteutskrift finner du til høyre på siden under "mer info".

Vedtaket kan ikke påklages. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune etter reglene i plan- og bygningslovens § 15-1. 

Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes. 


Ragne Storsul
Kommuneplanlegger