Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Kunngjøring Temaplan avløp 2019-2043 Vestby kommune

Temaplanen er utarbeidet i oppdrag av Vestby kommune gjennom 2017/ 2018.

Temaplan avløp 2019-2043 er Vestby kommunes langsiktige plan og overordnede styrende dokumentet for avløpshåndteringen for et 25-årsperspektiv i perioden 2019-2043.

Oppfølging av denne planen er et viktig element for å kunne oppfylle kravene fra utslippstillatelsen, basert på Forurensingsloven – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (LOV-1981-03-13-6).

Planen skal i tillegg brukes som kommunikasjonsmiddel for å forankre VA-sektorens behov for investeringer opp mot politisk styringsnivå.

I temaplanen beskrives først dagens status på avløpssystemet i kommunen. Deretter presenterer planen mål og overgripende strategier for forvaltningen av avløpshåndteringen, samt tiltak for å imøtekomme disse målene med basis i dagens tilstand.

Temaplanen ender opp i en handlingsplan som er en sammenstilling av tiltak fra:
• Risiko- og sårbarhetsanalysen på avløpsanlegg
• Plan for overvannshåndtering,
• Plan for fjerning av fremmedvann i avløpssystemet og
• Plan for spredt avløpsanlegg.

Høringsuttalelser
Høringsuttalelser merket "Temaplan avløp - Vestby kommune"  sendes innen 31. januar 2019 til Vestby kommune, Resultatområde Kommunalteknikk, Postboks 144, 1541 Vestby, eller e-post:  post@vestby.kommune.no. Du kan også benytte selvbetjeningsportalen til høyre på siden.

 

Tips en venn Skriv ut