Karlegging kvikkleire

Kvikkleirekartlegging i Vestby kommune

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Vestby kommune. Kartleggingen skjer i utvalgte områder basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart, se vedlagt kart under "mer info".

Kartleggingen vil pågå i litt over 1 år med oppstart feltbefaringer i løpet av november 2016 og påfølgende grunnboringer og vurderinger i 2017. I denne sammenheng ber vi om velvilje blant grunneiere for feltbefaringer og senere grunnundersøkelser. Feltbefaringer og vurderinger vil utføres av NGI (Norges Geotekniske Institutt), boreentreprenør for grunnboringer er foreløpig ikke valgt.

Kartleggingen har som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store naturlig utløste kvikkleireskred, med faregrad, konsekvens og risiko. På bakgrunn av dette vurderer NVE behov for evt. videre kartlegging og sikringstiltak.

Den regionale kartleggingen er grov, ofte med bare en grunnboring i hver sone, og basert på terrengkriterier. Det vil derfor også kunne finnes kvikkleire utenfor de eventuelt kartlagte kvikkleiresonene og behov for mer detaljerte utredninger med stabilitetsberegninger i eventuelt kartlagte soner ved utbygging. 

For areal- og byggeplaner vil alle områder under tidligere havnivå (marin grense er høyeste grense for der det kan finnes kvikkleire) være aktsomhetsområder for kvikkleire. For mer informasjon om kvikkleirekartleggingen se NVE sine sider om kartlegging av kvikkleireskred og for arealplaner se NVE sine sider om arealplanlegging.

Resultatet av den regionale kvikkleirekartleggingen med eventuelle kvikkleiresoner vil presenteres på NVE Atlas når disse foreligger.