Landbrukskontoret forvalter  lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

Målet for kontoret er å være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne. Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i samarbeidskommunene.

Det faglige målet for kontoret er at det skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på matproduksjon og annen verdiskapning, sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensynet til kulturlandskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Les mer om våre arbeidsoppgaver her.