Marmælen - en figur fra Ringer i vannet.

Den Kulturelle Skolesekken i Vestby - Midler til lokale prosjekter

Profesjonelle kunstnere og utøvere kan søke om midler til lokale prosjekter i Den Kulturelle Skolesekken i Vestby. Søknadfrist for prosjekter skoleåret 2014/2015 er 1. mars 2014.

Den kulturelle skolesekken i Vestby kommune for 1. – 10. trinn består i perioden 2012 – 2016 av to konserter pr. skole pr. skoleår i regi av Rikskonsertene, abonnementsordning fra Akershus fylkekommune som inneholder scenekunst og visuell kunst annet hvert år for alle elever samt litteratur, film og kulturarv for to trinn hvert skoleår. I tillegg vil utvalgte trinn ha verksteder i de forskjellige uttrykkene fra fylket eller lokale prosjekter.
Tilbudet er et samarbeid mellom Resultatområde Skole og Resultatområde Kultur og finansieres i hovedsak av statlig støtte.

 

Vestby kommune får tilskudd av staten via Akershus Fylkeskommune til å lage innhold i Den Kulturelle Skolesekken (DKS).  DKS skal gi et profesjonelt kulturformidlingstilbud til grunnskolene i kommunen. Disse midlene fordeles mellom abonnementsordningen fra ”kultur.akershus” og lokale prosjekter. Fordelingen mellom abonnement og lokale prosjekter bestemmes på bakgrunn av skolenes ønsker og avgjøres av styringsgruppen for DKS i Vestby.

Målet for Den kulturelle skolesekken skal være:

  • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læremål.

Midler til lokale prosjekter 2014/2015

Profesjonelle kunstnere og utøvere kan søke om midler til lokale prosjekter i DKS i Vestby kommune. Søknadsfrist for skoleåret 2014/2015 er 1. mars 2014.

Høsten 2014 ønsker Den kulturelle skolesekken i Vestby kommune å fokusere på Grunnlovsjubileet. Vi ber derfor alle de som har kunst og kulturprosjekter som omhandler demokrati og andre uttrykk som kan knyttes opp i mot feiringen av grunnloven om å søke.

Det er også aktuelt å vurdere prosjekter med andre temaer, men som da fortrinnsvis gjennomføres våren 2015.

 

RETNINGSLINJER FOR LOKALE DKS-PROSJEKTER I VESTBY

1) Prosjektet skal være innenfor en av de følgende kulturformene/uttrykkene (eventuelt en kombinasjon av flere uttrykk):
·        Scenekunst
·        Litteratur
·        Film
·        Kulturarv
·        Visuell kunst
·        Musikk i kombinasjon med andre uttrykk (rene musikkproduksjoner vil ikke bli prioritert grunnet kommunes avtale med Rikskonsertene).
 
2) Prosjektet skal være formidlet av en profesjonell utøver/kunstner/formidler av en av de ovenstående kulturformene/uttrykkene.
 
3) Prosjektet skal være tilpasset elever i grunnskolealder.
 
4) Prosjektet skal være lokalt forankret. Enten må utøver/kunstner/formidler ha lokal forankring eller så må tema være lokalt forankret.
 
5) Prosjektet skal fortrinnsvis favne et helt trinn i grunnskolen i Vestby.
(Det er ca. 200 elever pr. trinn fordelt på 5 barneskoler og 2 ungdomsskoler, med ca. 10 klasser på hvert trinn i barneskolen og ca. 8 klasser på hvert trinn i ungdomsskolen).
 
6) Prosjekter innvilges for et skoleår av gangen, men søker bes i søknaden opplyse om hvorvidt søker kan tenke seg å kjøre prosjektet over flere skoleår.
 
7) Det kan søkes utviklingsstøtte på inntil kr. 20.000,- for nye prosjekter. Utviklingsprosjekter kan gjennomføres for en mindre elevgruppe enn hele trinn med sikte på å innføre prosjektet for et helt trinn. I spesielle tilfeller kan større utviklingsstøtte vurderes.
 
Søknadsfrist for skoleåret 2014/2015 er 1. mars 2014.
Søknad sendes til post@vestby.kommune.no
og merkes ”SAK 13/2160”.
 
Bildet er av Marmælen - en av figurene i Ringer i Vannet - et lokalt DKS-prosjekt for elevene på 2. trinn i Vestbyskolene gjennom flere år.
Foto: Vidar Stenerud
 
Retningslinjer vedtatt i Styringsgruppen for DKS i Vestby, 14.02.2012.
 
 
Tips en venn Skriv ut