Den gamle jernbanetraséen mellom Kjenn og Hølen er en yndet tursti og sykkelsti som nå skal utbedres før sommeren. For at veien skal være trygg for alle må to gamle trebruer mellom Kjenn og Nordre Kardervei skiftes ut. Dette arbeidet starter tirsdag 23. juni. I den forbindelse må denne delen av traséen stenges nordfra og sørfra. Skilt blir satt opp begge steder. Arbeidet vil pågå noen dager og skiltingen fjernes så snart bruene er skiftet ut.

Det vil være farlig og uframkommelig langs den stengte strekningen under arbeidet og all ferdsel vil derfor måtte være på eget ansvar i dette området mens de nye bruene bygges.

Denne kartskissen viser hvilken del av turveien som er stengt (markert med rødt) og hvor du kan gå/sykle i perioden (markert med grønt)

Kommer man nordfra fra Kjenn svinger man til venstre opp mot Osloveien og følger sykkelstien sydover til Nordre Kardervei hvor man kan ta til høyre inn på trasèen igjen:

Stengning jernbanetrase nord

Kommer man sørfra svinger man til høyre ut på Nordre Karder vei ut til Osloveien og følger sykkelveien nordover til Kjenn:

Stengning jernbanetrase sør

 

Resultatområde Kommunalteknikk