Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de miljøfaktorer i vår hverdag som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby samarbeider om utredning og saksbehandling innen miljørettet helsevern. Moss er vertskommune med to ansatte avdelingsingeniører.

En samarbeidsavtale ble inngått i 2004 som en følge av økt behov for å styrke kompetansen og arbeidet innen miljørettet helsevern i forbindelse med nye forskrifter og krav. Samtidig har kravet til spesialkompetanse innen miljøhygiene blitt større.

Det er ansatt to avdelingsingeniører som utreder og behandler saker etter eget initiativ og på oppdrag fra kommunene, offentlige instanser, befolkningen og næringslivet.

Kommunelegen har instruksjonsmyndighet for saksbehandling og utredningsarbeid som utføres i egen kommune. Det er bare kommunelegen (alt. Kommunestyret) som kan fatte vedtak etter kommunehelsetjenestelovens kap. 4a (miljørettet helsevern), da denne myndighet ikke kan delegeres til interkommunalt organ.

Arbeidsoppgaver
- tilsyn med - og godkjenning av virksomheter
- behandling av klagesaker
- medvirkning i planarbeid (kommuneplaner, temaplaner, regulering m.v.)
- uttalelser til utslipps- og byggesaker
- kontroll av badevannskvalitet
- rådgivning og informasjon til publikum
- prosjektledelse 

Kontaktpersoner
Navn Tlf Epost
Geir Nystøl, kommunoverlege (vik.) 412 36 122   
Suzana Ailah, avdelingsingeniør  951 50 296

suzana.akilah@moss.kommune.no

Line Ø. Angeloff, avdelingsingeniør 951 17 934
line.angeloff@moss.kommune.no
 

 

Tips en venn Skriv ut