Illustrasjonsfoto bufdir.no Barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

(Tidligere "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom")

Om tilskuddsordningen
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Målgruppe
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:

  • Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter 
  • Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.

Hvem kan søke
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
Det forutsettes at søker setter seg godt inn i tilskuddsordningen før søknad sendes;
Utlysning for 2020
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Rapporteringsfrist 1. april 2021.

Vestby Kommunes kontaktperson
Esben Eyde, friluftslivskonsulent/ RO Kultur, esben.eyde@vestby.kommune.no, tlf. 468 99 488