Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for vannforskning - Søknad om nye akvakulturtillatelser på lokaliteten 10173 Solbergstrand

Norsk institutt for naturforskning utfører bl.a. forsøk med ulike arter fisk, krepsdyr mm. ved sin forskningsstasjon på lokaliteten 10173 Solbergstrand som ligger på grensen mellom Frogn og Vestby kommuner. 

NIVA søker nå om nye akvakulturtillatelser for en rekke arter det kan bli aktuelt å gjennomføre forsøk med. 10173 Solbergstrand er en akvakulturlokalitet som har vært godkjent i en årrekke. 

Søknaden omfatter kun tillatelse til nye arter i anlegget og medfører ingen endringer i bygningsmasse, kar, vannbehandling eller godkjent biomasse. 

Omsøkt omfang: Maksimalt tillatt biomasse på 3700 kg.  Godkjent lokalitetsbiomasse er 7500 kg og søkes ikke utvidet.

Akershus fylkeskommune er tildelingsmyndighet i slike saker og vil sluttføre søknadsbehandlingen etter at det foreligger uttalelser og vedtak fra kommunen og relevante sektormyndigheter. 

Søknaden oversendes med dette til Frogn og Vestby kommuner for offentlig ettersyn / kunngjøring i 4 uker med påfølgende kommunal behandling.  

Merknader til planforslaget sendes innen 09.08 2019.

Postadresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby, eller benytt e-post: post@vestby.kommune.no . Du kan også benytte selvbetjeningsportalen til høyre på siden.

Eventuelle uttalelser som kommer inn ved offentlig ettersyn sendes til Akershus fylkeskommune sammen med kommunen sin uttalelse i saken.