Illustrasjon norskopplæring_cropped_226x201

Norskopplæring for minoritetsspråklige voksne

Det er en rett og en plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og kommunene er pålagt å gi slik opplæring.

I Vestby Kommune er opplæringen lagt til Follo Kvalifiseringssenter i Ski.
Flyktningtjenesten i Vestby kommune behandler søknad, og fatter vedtak om norskopplæring.

Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Personer med asylstatus
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforente med overnevnte
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
 • Familiegjenforente med personer som har bosettingstillatelse

Retten og plikten innebærer:
at disse gruppen får en plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring,
og har en rett til å få denne opplæringen gratis.

Det er kun personer i alderen 16-55 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæringen.
Personer mellom 55 og 67 år har en rett, men ingen plikt til å delta i opplæringen

Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har en plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området.

 Det er kun personer mellom 16 og 55 år som har plikt til å delta i opplæringen.

Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap:

 • Studenter
 • Au pairer med midlertidig opphold
 • Nordiske borgere
 • Personer med opphold etter EFTA/EØS – regelverket

Søknad og saksgang:

Søker kan registrere sin søknad selv via elektronisk søknadsskjema på Follo Kvalifiseringssenters hjemmeside: Elektronisk søknad om opplæring i norsk ,
eller ved å bruke dette søknadsskjemaet, som kan skrives ut: 
Søknad om opplæring i norsk

Søknaden sendes til Follo Kvalifiseringssenter eller leveres på Vestby Rådhus, Servicekontoret.

Etter søknad fatter Vestby kommune v/ Flyktningtjenesten vedtak om opplæring.
Follo Kvalifiseringssenter kontakter søkeren for å avtale dato for oppstart av undervisningen.

Personer med tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk kan søke om fritak (jfr. introduksjonsloven §17) hvis dette kan dokumenteres.

Med dokumentasjon menes:
a) bestått språkprøve, eller
b) gjennomført opplæring i norsk eller samisk i.h.t. læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget, eller
c) gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller utlandet tilsvarende 30 studiepoeng, eller
d) at deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Søknad og saksgang:
Bruk søknadsskjema: 
Søknad om fritak norsk og samfunnskunnskap
Søknad om fritak avsluttende prøve 
NB! All dokumentasjon må være originale dokumenter eller attesterte kopier.

Servicekontoret på Vestby Rådhus kan ta kopier og attestere disse med ”rett kopi”.

 Søknad sendes til:
 Vestby kommune v/ Flyktningtjenesten, postboks 144, 1541 Vestby eller kan leveres på Vestby Rådhus

Vedtak fattes av Vestby kommune v/ Flyktningtjenesten.
Ved innvilgelse av fritak får UDI automatisk beskjed om dette.
 
For prøver i norsk og samfunnskunnskap kontakt Follo Kvalifiseringssenter, www.folloks.no
Du finner også informasjon på www.vox.no
Tips en venn Skriv ut