Moderasjonsordningen

Moderasjonsordningen består av:
 
  1. Inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn som benytter SFO tilbud. Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Dette er tilsvarende moderasjonsordningen som finnes i barnehage. Med husholdning menes ektefeller og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles barn.
     
  2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn.

 

    Det gjøres oppmerksom på at moderasjonsordningen ikke gjelder kost. 

Forskrift til opplæringsloven

Ordningen er hjemlet i forskrift til opplæringslova § 1B. Forskriften kan leses her. 

Søknadsprosessen

Søknadsfrist
For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Da ordningen er helt ny, er det unntak fra dette for august 2020. Hvis det blir søkt i løpet av august 2020 vil det gjelde fra 1. august.

Skoleåret 2020-21 kan en husholdning med samlet inntekt lavere enn 595 833 kroner søke om redusert betaling. Søknadsskjema kan åpnes her.

Hva er en husholdning?
Med husholdning menes ektefeller og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. For foreldre med delt omsorg, beregnes foreldrebetalingen etter inntekten til husholdningen til den forelderen som har barnet folkeregistrert på sin adresse.

Dokumentasjon av inntekt
Det er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt som er beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen. Det er skattemeldingen fra 2019 som legges til grunn. Dokumentasjon på inntekt må legges ved søknaden. Kommunen kan også innhente skatteopplysninger fra Skattedirektoratet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1B. Ved å søke om redusert betaling, samtykker du til at kommunen kan innhente dine skatteopplysninger. De som ikke har skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, må legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

 

Eksempel på redusert betaling

Jeg har et barn i SFO som går på 1. eller 2. trinn og min husholdnings inntekt er 500 000 kroner. 

Foreldrebetalingen for ett år skal ikke overstige 6% av husholdningens samlede inntekter for ett år. Når min husholdning tjener 500 000 kroner, som er lavere enn satsen på 595 833 kroner, kan vi søke om redusert betaling.

En heltidsplass i SFO består av 5 dager før skolestart og 5 dager etter skoleslutt til klokken 17.00. Heltidsplassen koster 3 250 kroner per måned. Dersom husholdningen har en samlet inntekt på 500 000 kroner vil heltidsplassen koste 2 727 kroner per måned. Reduksjonen per måned vil være 523 kroner per måned.