Son

Brannsikringsplan for Son bevaringsområde

Vestby kommune skal utarbeide en helhetlig brannsikringsplan for det verneverdige trehusmiljøet i Son og ønsker dine innspill.
Illustrasjon byggesak

Byggverks plassering, høyde og avstand til nabogrense - rundskriv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi en oppdatert redegjørelse om plan- og bygningsloven § 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avsta...
Tilsyn på byggeplass   Foto: DIBK.no artikkel

Fra 1. juli forenkles byggereglene - disse byggeprosjektene er ikke søknadspliktige

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid ...
Nytt høydegrunnlag i Follo

Vestby kommune innfører fra 1. februar et nytt høydegrunnlag (NN2000) i kartdata

Kartdata (unntatt høydekurver) som leveres av kommunen etter 1. februar 2014 vil ha andre høydeverdier (andre z-koordinater) enn de har i dagens høyde...

Tilskudd til vedlikehold av verneverdige og fredede bygninger og anlegg

Eiere av verneverdige og fredete bygninger, anlegg og miljøer kan søke Akershus fylkeskommune om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninge...

Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er gjeldende fra 1. juli 2010

Bygningsdelen i plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 2010. Det gjelder alle bestemmelser utenom de nye reglene om kontroll. De vil tre i kraft ...

Nye energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Den 1. februar 2007 ble det innført nye energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), kapittel VIII §§ 8-2 til 8-23. Det fremgår av...