Nytt vann- og avløp og fortau langs fylkesvei 2 Kolåsveien

Nytt vann- og avløp og fortau langs fylkesvei 2 Kolåsveien

Sammen med Vestby kommune skal Statens vegvesen skifte vann- og avløpsanlegg og bygge nytt fortau langs fylkesvei 2 Kolåsveien i Son. Anleggsarbeidene starter i slutten av september og skal etter planen ferdigstilles i løpet av sommeren 2020.  

Sikkerheten for gående langs Kolåsveien skal bedres. Fra Storgata i syd til Sagaveien ved Kiwi, skal det bygges et fortau som er inntil 1,5 meter bredt og 250 meter langt. I tillegg skal krysset Løkkeveien/ Kolsåsveien/ Sagaveien bygges om. 

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger for Vestby kommune
Vann- og avløpsanlegget som ligger under Kolåsveien er gammelt og må skiftes ut. For å hindre at Kolåsveien må graves opp igjen på et senere tidspunkt, skal Statens vegvesen på vegne av Vestby kommune, skifte vann- og avløpsanlegget samtidig som nytt fortau etableres langs Kolåsveien.

Utfordrende trafikkavvikling
Kolåsveien er smal og det er krevende å avvikle trafikken parallelt med så omfattende anleggsarbeid. Det gjør  at framkommeligheten blir redusert. Når for eksempel vann- og avløpsledninger, som ligger nedgravd i veien skal skiftes, er det ikke plass for kjøretøyer å passere og deler av Kolåsveien må stenges. Det vil være adkomst til eiendommene i Labobakken, Løkkeveien og den delen av Kolsåsveien som er stengt. Omkjøring vil være via Saga-veien og Båtbyggerveien. 

Statens vegvesen ber trafikanter og beboere i området være ekstra oppmerksom mens prosjektet pågår. 

Kolåsveien blir helstengt i seks uker
Når eksisterende kryss Løkkeveien/Kolsåsveien/Sagavei-en skal bygges om blir det nødvendig at Kolåsveien er helt stengt i inntil seks uker. Omkjøring blir via E6 Vestby syd. 

Det er ikke bestemt når helstengingen skal skje, det vil komme mer informasjon i forkant.

Arbeidstid
Anleggsarbeidene skal hovedsakelig foregå på dagtid mandag til fredag i tidsrommet kl. 07.00-19.00 fram til prosjektet skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2020. I perioder blir det økt støy i området som følge av anleggs- arbeidene.

Omlegging av bussruter
I forbindelse med anleggsarbeidene legges bussrute 540 om og vil i anleggsperioden ikke kjøre via Son sentrum. Ny midlertidig linje 541 vil erstatte buss 540 mellom Son sentrum og Sonsveien / stasjon.

Bussrute 540 vil på vei fra Store Brevik kjøre til høyre ved Tennisbanen, direkte til Deør skog og Sonsveien stasjon. På returen kjører bussen samme vei, på vei fra Sonsveien stasjon og Deør direkte til Store Brevik og videre til Moss. Fra Moss blir passeringstidene noen minutter senere på strekningen Moss bussterminal – Strømbråtenveien, og fra Sonsveien stasjon blir rutetidene endret på streknin-gen Strømbråtenveien – Moss bussterminal.

Ny midlertidig line 541 blir kjørt med minibusser og vil starte ved Son kulturkirke og stoppe ved Tømmeråsen i tillegg til dagens holdeplasser Kapellveien, Strømbrå-tenveien, Deørveien og Liabråten før Sonsveien stasjon. Retur samme vei. 

Linje 541 blir kjørt i rushtidene, på dagtid og tidlig kveld mandag – lørdag frem til siste avgang fra Sonsveien sta-sjon kl. 20.03. Buss 541 korresponderer med nordgående tog til og fra Ås/Ski/Oslo. Etter kl. 20.30 mandag – lør-dag og søndager/helligdager kjøres det ikke buss i Son sentrum, og nærmeste holdeplass for buss 540 er Strøm-bråtenveien. Buss 541 vil ikke gi forbindelse sørover mot Store Brevik og Moss, og nærmeste holdeplass for Son sentrum blir Strømbråtenveien.

Busslinje 545 kjører som normalt mellom Vestby, Hølen og Strømbråtenveien.

Statens vegvesen og Vestby kommune beklager ulempene anleggsarbeidene med-fører for beboere og trafikanter i området.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Akers-hus fylkeskommune og utførende entreprenør er Park og Anlegg AS. Prosjektet har en forventet totalkostnad på 21 millioner kroner som inkluderer blant annet entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader, prosjektering og usikkerhet.

Statens vegvesen
Byggeleder Tore Steimoen, tlf. 913 97 042
E-post: tore.steimoen@vegvesen.no

Kontrollingeniør Johan Sigmund Hansen, tlf.  975 31 835 
E-post: johan.hansen@vegvesen.no

Vestby kommune:
Prosjektleder Roger Berg, tlf. 64 98 03 08/ 941 77 181 
E-post: roger.berg@vestby.kommune.no

Mer informasjon finner du her : www.vegvesen.no/Fylkesveg fv2kolasveien