Formålet med Ødemørk naturreservat er å bevare et stort sammenhengende område som representerer en sjelden type natur i form av lavereliggende og høyproduktiv eldre barskog er relativt lite påvirket. Området har innslag av middelaldrende og eldre ospeskog som har begynt å danne en del død ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Vernet har kommet frem gjennom ordningen frivillig vern, hvor grunneier Vestby kommune har tilbudt staten sin eiendom mot økonomisk kompensasjon. Vestby kommune mottar 21 millioner kroner i kompensasjon for området.

Avgrensning for verneområdet vil bli lagt inn i offentlige kart, og verneforskriften vil bli tilgjengelig på lovdata.

Kommunestyret vedtok 7. september at de 21 millioner kronene skal settes inn på et fond. Midlene skal brukes de neste 20-25 årene, og midlene øremerkes tiltak for naturforvaltning, friluftsliv og folkehelse i Vestby kommune.

 

For mer informasjon: