Plankart Kulturkvartalet

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Kulturkvartalet

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Planforslaget legger til rette for oppføring av Vestby kommunes nye kulturbygg med bibliotek, scene, øvingslokaler, kafé/servering, kontorer, parkering for sykkel og bil, samt etablering av Rådhusparken og gangarealer rundt kulturhuset. Remabygget (gnr. 9 bnr. 61) og deler av Sentrumsveien og Garderveien ligger også innenfor planområdet.

Det legges til rette for å rive eksisterende bygg (bibliotek) innenfor planområdet. Planforslaget sikrer at nytt kulturhus kan oppføres med forankring i politiske vedtak om lokalisering og funksjonskrav. 

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes til høyre på siden, under "mer info"

Merknader til planforslaget sendes innen 13.9.2019.

Postadresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby, eller benytt e-post: post@vestby.kommune.no . Du kan også benytte selvbetjeningsportalen til høyre på siden.