Du er her: Nyheter
Kartutsnitt Skogly - detaljregulering

Offentlig ettersyn – Detaljregulering – Skogly

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 

Planområdet er på ca. 12,5 daa. og ligger ca. 1 kilometer nord for Son sentrum, mellom Kolåsveien og Kolåstjernet. Det foreslåtte boligområdet ligger på gnr. 152 bnr. 80, Gamle Kolåsvei 35.

Formålet med planforslaget er å bygge opptil 25 boliger i inntil 3 etasjer med tilhørende uteoppholdsarealer og garasjeanlegg i underetasje/kjeller. Det er foreslått regulert gang- og sykkelvei langs Kolåsveien fra krysset Kolåsveien x Kjøvangveien og opp til boligområdet.

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes til høyre her på siden, se feltet "mer info".

Merknader
Merknader til planforslaget sendes innen 18. oktober 2019 til Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby, e-post:  post@vestby.kommune.no eller benytt selvbetjeningsportalen til høyre på siden.