Innkomne merknader

Innkomne merknader til foreslått planprogram vil bli vurdert og kommentert når planprogrammet legges frem til behandling. Det er politisk utvalg som behandler saken og avgjør om planprogrammet kan fastsettes. Planarbeidet skal gjennomføres i tråd med fastsatt planprogram.

Merknader som ble innsendt ved varsel om oppstart i januar/ februar vil fortsatt være gjeldende som innsendt innspill til planprosessen og trenger ikke sendes inn på nytt dersom det ikke er noe nytt som ønskes å bemerke.

Frist for innspill

Frist for eventuelle innspill eller opplysninger var 14. februar 2023.