Tidslinje for arbeidet med kommunedelplan

 
  • Den 26. februar 2021 ble det varslet på kommunens hjemmesider om oppstart av prosessen med rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv. 
  • 31. mars høringsfrist for eksisterende kommunedelplaner. 17 mottatte innspill. Mange av innspillene er forslag til konkrete tiltak som har blitt formulert om til strategiske virkemidler under den strategiske utformingen av kommunedelplanen. 
  • 5. september – offentlig ettersyn. Frist for merknader på ny kommunedelplan.
  • August – desember: Arbeid med handlingsprogram 

Kommunedelplanens formål

Formålet med kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er at Vestby kommune skal bidra til å legge til rette for at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til å være aktive i sitt nærmiljø. Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighets- og virksomhetsutøvelse. Den vil være et viktig redskap som gir kommunen grunnlag for beslutninger som involverer de nevnte temaer. 

Kommunedelplanens innhold

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020-2031 er en revidering av eksisterende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026, samt implementering av kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029. Bakgrunnen for å slå sammen disse planene er for at vi ønsker en helhetlig plan for temaområdene.

Kommunedelplanen er delt inn i en strategidel og en kunnskapsdel. Strategidelen skal være det overordna operative dokumentet som gir oss retningen i arbeidet med å nå visjonen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kunnskapsdelen er grunnlagsdokumentet som gir oss den nødvendige kunnskapen og forståelsen for å følge opp våre mål og strategier som anbefales i planens strategidel. 

Handlingsprogram for kommunedelplan

Kommunedelplaner skal også ha en egen handlingsdel med tiltak for gjennomføring av planens målsettinger innenfor kommuneplanperioden på fire år. Den konkrete gjennomføringen av handlingsdelen skal vurderes årlig i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsprogrammet og arbeidet med økonomiplanen. Eksisterende handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet for Vestby kommune, viser hvilke idrettsanlegg som skal rehabiliteres eller bygges, og som det er aktuelt å søke om spillemidler til. Denne planen vil videreutvikles og inkludere handlingsmål med tiltak.  

Merknader eller innspill

Merknader eller innspill til kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv sendes til Vestby kommune innen 5. september 2021.

Benytt adresse: Vestby kommune, Resultatområde Kultur, Postboks 144, 1541 Vestby. 

Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller benytte selvbetjeningsportalen.