Planprogrammet foreslår hvordan arbeidet med rulleringen av kommuneplanen skal gjennomføres

Hva er kommunens utfordringer? Hvilke deler av kommuneplanen bør endres? Hva skal utredes? Hvordan skal vi sikre tilstrekkelig medvirkning i planprosessen? Er det nye områder som bør legges inn på kartet? Kommunen er spesielt interessert i nye områder for renmassemottak. 

Etter at planprogrammet blir fastsatt av kommunestyret til høsten, vil et forslag til ny kommuneplan bli utarbeidet. Dette forslaget vil bli lagt ut på høring i 2022. Endelig vedtak av ny kommuneplan er forventet i 2023. 

Høringsuttalelse - fristen er utløpt

Høringsuttalelser til planen sendes til Vestby kommune innen 10. september 2021.

Benytt adresse: Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby.

Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller benytte selvbetjeningsportalen.