Alle private avløpsanlegg må overholde utslippskrav innen 2027

Bakgrunnen for planen er EU’s rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett ved forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften). Her kreves det at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes. Vannforekomstene skal være i god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2027. For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker vannforekomstene.

Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til forurensning i vassdrag og i sjøvann i Vestby. Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å rydde opp i utslipp fra spredt bebyggelse og kommunen har derfor utarbeidet en saneringsplan. 

Saneringsplanen gir en oversikt over tilstanden til de eksisterende private anleggene og miljøet i bekkene våre, og beskriver foreslåtte tiltak i avløpsområdet. Planen beskriver de tiltakene som er nødvendige for en forsvarlig avløpshåndtering, gitt rammebetingelser som befolkningsvekst, alder og tilstand på eksisterende anlegg, krav i lover og forskrifter og miljøtilstanden i vannforekomstene.

Saneringsplanen vil ha økonomiske konsekvenser for privatpersoner som blir berørt av vedtak om opprydding, enten dette omfatter tilknytning til offentlig avløpsanlegg eller utbedring av privat anlegg.

Merknader

Merknader til planen sendes til Vestby kommune innen 15. august 2021.

Benytt adresse: Vestby kommune, Kommunalteknikk, Postboks 144, 1541 Vestby.

Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller benytte selvbetjeningsportalen.