Møte i Formannskapet

Tid og sted: 03.04.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
21/17 Søknad fra Rygge Airport AS om prosjektstøtte
22/17 Son Slaomklubb - leieavtale
23/17 Endring av ordningen med klagenemnder i MOVAR IKS
24/17 Behandling av finansieringsmodell for fellestiltak i Vestby sentrum
25/17 Kommunedelplan for kulturminner - andregangsbehandling
26/17 Vestby kommunes bortfeste av festetomter - Strømbråtenfeltet.
27/17 Aktiviteter, arrangement og tiltak i Vestby sentrum
28/17 Son sentrum - trafikk og parkering
29/17 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS
30/17 Valg og oppnevning i Jenny Engs legat og Fogd Alfred Nærups legat
31/17 Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Lars Jørgen S. Sønsteby
32/17 Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Andrè Meldre Bilet