Møte i Formannskapet

Tid og sted: 06.03.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
11/17 Handlingsprogram 2017-2020 - korrigering av låneopptak 2017
12/17 Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken
13/17 Innspill til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 Akershus fylkeskommune
14/17 1. gangs behandling - Kommunedelplan for friluftsliv
15/17 Gang- og sykkelvei langs Hobølveien - finansiering/bygging
16/17 Søknad om fritak og suppleringsvalg - Arild Hammerø
17/17 Utgiftsdekning - av kommunal styrerepresentant - Kvartsveien Boligsameie
18/17 Valg - Oppnevning av ny kommunal styrerepresentant til Kvartsveien boligsameie
19/17 Salg av næringsareal - gnr 81, bnr 18
20/17 Klage nærpoliti